wmodr.pl

Istota i znaczenie funkcjonowania spółdzielni socjalnych

Istota i znaczenie funkcjonowania spółdzielni socjalnych

Spółdzielczość socjalna jest jednym z kluczowych elementów ekonomii społecznej i solidarnej służących integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz tworzeniu miejsc pracy. Wzrost zatrudnienia poprzez aktywizację zawodową grup szczególnie zagrożonych na rynku pracy przekłada się także na wzmacnianie kapitału ludzkiego. Oznacza to nie tylko budowanie konkretnych kompetencji zawodowych, ale także kształtowanie aktywnych postaw, kultury pracy i poczucia wpływu na własne życie.

Spółdzielczość socjalna to także istotny instrument ekonomiczny i społeczny będący odpowiedzią na zmieniającą się sytuację na rynku pracy.

Członkowie spółdzielni tworzą dla siebie miejsca pracy, zapewniając dochód sobie i swoim rodzinom. Współpracując ze sobą uczą się podtrzymywania więzi międzyludzkich oraz odnajdywania się w rolach społecznych. Mają jednocześnie okazję do zdobycia umiejętności, które w przyszłości pozwolą na usamodzielnienie zawodowe.

Opracowanie: SW