wmodr.pl

Melioracje wodne – wspólne działania

Melioracje wodne – wspólne działania

Przepisy ustawy z 2001 r. Prawo wodne przestały obowiązywać z dniem 1 stycznia 2018 r., czyli w momencie wejścia w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne. W art. 197 tego aktu zamieszczono analogiczny katalog urządzeń (odstąpiwszy od definiowania średnicy rurociągów) i określono je po prostu jako „urządzenia melioracji wodnych”.

Jednocześnie nie uwzględniono zmiany ustawy Prawo budowlane, w której pozostało odniesienie do urządzeń melioracji szczegółowych, co faktycznie mogło powodować problemy interpretacyjne. Literalne rozumienie obowiązującego w niezmienionym brzmieniu art. 29 ust. 2 pkt 9 Prawo budowlane prowadziło bowiem do wniosku, że wyartykułowane w nim zwolnienie nie znajduje w ogóle zastosowania do urządzeń melioracyjnych, gdyż obecnie nie definiuje się takiego rodzaju urządzeń jako „urządzenia melioracji wodnych szczegółowych”. Pozostawienie tego rodzaju przepisu, nieznajdującego zastosowania, z pewnością nie było intencją racjonalnego ustawodawcy. W miejsce wykładni gramatycznej zasadne będzie zatem zastosowanie wykładni celowościowej, uwzględniającej pierwotne brzmienie przepisów i wynikający z nich charakter analizowanego zwolnienia. Jego istotą jest uproszczenie procedury administracyjnej w przypadku wykonywania prac związanych z funkcjonowaniem urządzeń służących polepszeniu zdolności produkcyjnej gleby i ułatwieniu jej uprawy, a zatem urządzeń mających znaczenie dla działalności rolniczej.


Powyższe potwierdza fakt, że zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw treść analizowanego art. 29 ust. 2 pkt 9 ustawy – Prawo budowlane uległa zmianie, otrzymując brzmienie: 9) wykonywaniu i przebudowie urządzeń melioracji wodnych, a zatem przepis ten został dostosowany do przepisów Prawo wodne. Powyższa nowelizacja została opublikowana w Dzienniku Ustaw pod pozycją 2170 i weszła w życie 23 listopada 2019 r.

Opracowanie: SW