wmodr.pl

Przykłady dobrych praktyk działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich

Przykłady dobrych praktyk działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich

Pozarolnicza działalność prowadzona na obszarach wiejskich jest uważana za niezbędną do rozwoju gospodarczego tych terenów. Ma ona istotne znaczenie dla gospodarstw rolnych działających szczególnie na terenach o mniej korzystnych warunkach dla produkcji rolnej. Pozarolnicza działalność gospodarcza w indywidualnych gospodarstwach rolnych polega na wykorzystaniu różnorodnych zasobów (kapitału, siły roboczej, ziemi), którymi dysponuje gospodarstwo, do prowadzenia dodatkowej działalności bezpośrednio nie związanej z rolnictwem. Szczególnie ważne jest to w przypadku pogarszającej się kondycji ekonomicznej, gdyż pozwala na uzyskanie dodatkowych dochodów oraz spełnia ważną funkcję w aktywizacji obszarów wiejskich. Dodatkowych źródeł dochodów wymaga obecnie wiele wiejskich gospodarstw domowych w całym kraju. Dzięki takim formom przedsiębiorczości powstają nowe miejsca pracy, przybywa źródeł dochodów ludności.

Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich przybiera różne formy działalności. Niejednokrotnie powstają one z aktualnej sytuacji, potrzeby, konieczności, czy pasji. Do podjęcia decyzji w tworzeniu nowego przedsięwzięcia potrzebna jest determinacja w osiągnięciu celu, jakim jest na pewno polepszenie jakości życia. O powodzeniu decyduje zarówno potencjał samego gospodarstwa, walory jego otoczenia, ale i sam gospodarz-przedsiębiorca, jego wiara w powodzenie przedsięwzięcia, wiedza, doświadczenie.

2 lipca 2020 r. Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie Oddział w Olecku zorganizował webinarium pt. „Przykłady dobrych praktyk działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich”.

W trakcie tegoż webinarium uczestnicy poznali ciekawe przykłady działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich, otrzymali informację o możliwościach pozyskania pomocy na rozpoczęcie działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich objętych strategią rozwoju lokalnego (Leader) oraz w ramach PROW 2014-2020.
O biogazowni w gospodarstwie rolnym – jako przykładzie nowoczesności, zaawansowania technologicznego oraz owocnej współpracy z okolicznymi rolnikami mówił Pan Ryszard Ceckowski, dyrektor biogazowni w Giżach.
O swojej Republice Ściborskiej koło Bań Mazurskich (powiat gołdapski) – unikalnym przykładzie działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich opowiedział Pan Dariusz Morsztyn, gospodarz tejże osady.
Dobre praktyki wynikające z podjęcia działalności gospodarczej na obszarach wiejskich objętych strategią rozwoju lokalnego zaprezentował Pan Jarosław Franczuk z Lokalnej Grupy Działania „Lider w EGO”.
Na zakończenie webinarium uczestnicy zapoznali się z możliwościami pozyskania pomocy na rozpoczęcie działalności pozarolniczej w ramach PROW 2014-2020.
Niniejsza broszura powstała jako opracowanie poseminaryjne. Przedstawiono w niej przykłady przedsiębiorczości, które odniosły sukces i które mogą być inspiracją dla innych.

Opracowanie: SW