wmodr.pl

Premie dla młodych rolników ważne wymogi, zobowiązania i informacje wyd. III uzupełnione

Premie dla młodych rolników ważne wymogi, zobowiązania i informacje  wyd. III uzupełnione

Wsparcie dla młodych rolników w wysokości 150 tys. zł ma na celu przede wszystkim ułatwienie rozpoczęcia samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych i nabywanych gospodarstwach rolnych przez osoby pełnoletnie, które będą w stanie sprostać wymogom dotyczącym zarówno beneficjenta operacji, jak i gospodarstwa.
 

Beneficjentem działania może być osoba, która:

• Nie ukończyła 40. roku życia do dnia złożenia wniosku o pomoc.
• Rozpoczęła urządzanie gospodarstwa rolnego przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy, lecz nie wcześniej niż w okresie 24 miesięcy przed dniem złożenia tego wniosku.
• Przed dniem rozpoczęcia urządzania gospodarstwa:
  nie wystąpiła o:
 -  przyznanie płatności bezpośrednich,
 - pomoc finansową dla rolników w ramach Programu SAPARD na działania objęte PROW na lata 2004-2006, w ramach SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”, w ramach działań objętych PROW na lata 2007-2013, PROW 2014-2020 (chyba że wystąpiła wyłącznie o pomoc na operacje typu „Premie dla młodych rolników” i nie przyznano jej tej pomocy albo przyznano pomoc, ale zostało stwierdzone wygaśnięcie decyzji o przyznaniu),
-  kredyt preferencyjny, chyba że kredyt udzielany był na utworzenie nowego gospodarstwa;
-  nie była posiadaczem zwierząt objętych obowiązkiem zgłoszenia do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt;
-  nie prowadziła działów specjalnych produkcji rolnej: hodowla zwierząt laboratoryjnych, hodowla ryb akwariowych, hodowla psów rasowych oraz hodowla kotów rasowych (z wyjątkiem: chowu do 2 koni poza gospodarstwem).
• Ma odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub zobowiąże się do uzupełnienia wykształcenia w ciągu 3 lat od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy.
• Nie ma ustalonego prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.
• Zobowiąże się do zrealizowania biznesplanu dotyczącego rozwoju gospodarstwa.

Opracowanie: SW