wmodr.pl

Możliwości wsparcia przedsięwzięć na obszarach wiejskich z Działania LEADER w ramach PROW 2014-2020

Możliwości wsparcia przedsięwzięć na obszarach wiejskich z Działania LEADER w ramach PROW 2014-2020

LEADER – to jedno z działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, które ma pomóc włączyć mieszkańców wsi w proces podejmowania decyzji i działań mających na celu poprawę jakości ich życia. Najważniejszym podmiotem tego procesu jest społeczność lokalna.

Działanie to jest bardzo popularne wśród samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, osób fizycznych oraz kościołów. Umożliwia aktywizację mieszkańców obszarów wiejskich poprzez budowanie potencjału społecznego na wsi.

Polega na oddolnym opracowaniu przez lokalną społeczność wiejską strategii rozwoju obszarów wiejskich oraz realizacji wynikających z niej innowacyjnych projektów łączących zasoby, wiedzę i umiejętności przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego. Przedstawiciele tych trzech sektorów tworzą lokalną grupę działania, która samodzielnie wybiera projekty przyczyniające się do osiągnięcia celów wspólnie opracowanej strategii.

LEADER to z jednej strony pula środków przeznaczonych na rozwój wsi, z drugiej specyficzne podejście integrujące i nadające podmiotowość społecznościom lokalnym.

Nazwa pochodzi z języka francuskiego:
Liaison        powiązania
Entre        pomiędzy
Actions        działaniami
Development    na rzecz rozwoju
Econiomie    gospodarczego
Rurale        obszarów wiejskich

Opracowanie: SW