wmodr.pl

Restrukturyzacja małych gospodarstw bez ASF i na obszarach ASF

Restrukturyzacja małych gospodarstw  bez ASF i na obszarach ASF

KOMU MOŻE BYĆ PRZYZNANA POMOC?

Pomoc może być przyznana rolnikowi albo małżonkowi rolnika, jeżeli:
1.    Jest posiadaczem samoistnym lub zależnym:
       a) gospodarstwa rolnego obejmującego co najmniej 1 ha UR i, lub
       b) nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.
2.    Jest pełnoletni w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy.
3.    „Gospodarstwo jest położone położonych na terytorium RP.
4.    Wielkość ekonomiczna gospodarstwa jest mniejsza niż 13 tys. euro.
5.    Gospodarstwo jest prowadzone w celach zarobkowych, osobiście i na własny rachunek, ale nie w celach naukowo-badawczych (z wyłączeniem chowu i hodowli ryb), jeżeli:
       a)    dochody z rolnictwa – stanowią co najmniej 25% jego wszystkich dochodów lub
       b)    przychody z rolnictwa – stanowią co najmniej 25% jego wszystkich przychodów.

•    Dochody z rolnictwa: dochody z pracy w gospodarstwie obliczone na podstawie liczby hektarów przeliczeniowych wchodzących w skład tego gospodarstwa stanowiącej podstawę opodatkowania podatkiem rolnym, ustalonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892, z 2018 r. poz. 1588, 1669 i 2244 oraz z 2019 r. poz. 534), oraz wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ogłoszonej przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” w roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy, lub dochody uzyskane z tytułu prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej w roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy;
•    Przychody z rolnictwa: kwota stanowiąca równowartość wyrażona w złotych wielkości ekonomicznej gospodarstwa.

6.    Nie przyznano mu albo przyznano, lecz nie wypłacono mu pomocy finansowej z powodu rezygnacji z tej pomocy, niedopełnienia przez beneficjenta warunków, z zastrzeżeniem których została wydana decyzja o przyznaniu pomocy albo zawarta umowa o przyznaniu pomocy, lub niezłożenia wniosku o płatność:
      a)    w ramach działań „Ułatwianie startu młodym rolnikom”, „Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętych PROW na lata 2007-2013,
      b)    na objęte programem operacje typu: „Modernizacja gospodarstw rolnych” lub „Premie dla młodych rolników” lub „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach PROW na lata 2014-2020.
7.    Nie przyznano i nie wypłacono mu rekompensaty, za nieprzerwane nieutrzymywanie świń w gospodarstwie – w przypadku operacji na obszarach ASF.
8.    Przedłożył biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa, oraz zobowiązał się do zrealizowania tego biznesplanu.

Opracowanie: sw