wmodr.pl

Możliwości wsparcia finansowego przedsiębiorstw

Możliwości wsparcia finansowego przedsiębiorstw

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój wspiera prowadzenie badań naukowych, rozwój nowych, innowacyjnych technologii oraz działania na rzecz podnoszenia konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw.

Cele główne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Celem głównym (POIR) jest wspieranie innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki, wyrażające się głównie zwiększeniem nakładów na B+R, w szczególności poprzez:

 • wsparcie przedsiębiorstw w obszarach innowacyjności i działalności badawczo-rozwojowej,
 • podniesienie jakości i interdyscyplinarności badań naukowych i prac rozwojowych,
 • zwiększenie stopnia komercjalizacji oraz umiędzynarodowienia badań naukowych i prac rozwojowych.

Cel główny jest realizowany przez komplementarne cele PO IR szczegółowe, określone na poziomie osi priorytetowych.

Osie priorytetowe

 1. Oś priorytetowa 1: Wsparcie dla prac B+R
 2. Oś priorytetowa 2: Wsparcie innowacji
 3. Oś priorytetowa 3: Wsparcie otoczenie i potencjału innowacyjnych przedsiębiorstw
 4. Oś priorytetowa 4: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego
 5. Oś priorytetowa 5: Pomoc techniczna

Beneficjenci

O wsparcie z PO IR występować mogą przede wszystkim:

 • przedsiębiorstwa (w szczególności MŚP),
 • jednostki naukowe konsorcja przedsiębiorstw oraz jednostek naukowych,
 • instytucji otoczenia biznesu.

Szczegółowe informacje na temat podmiotów uprawnionych do wnioskowania o wsparcie publikowane są każdorazowo w dokumentacji konkursu o dofinansowanie.

Projekty finansowane z PO Inteligentny Rozwój można podzielić na dwie grupy:
Pierwszą stanowią te, które przyczyniają się przede wszystkim do rozwoju realizujących je podmiotów.
Drugą grupę stanowią przedsięwzięcia, których realizatorzy pełnią jedynie funkcję wykonawcy lub pośrednika w dostarczaniu konkretnych rozwiązań dla wybranych grup adresatów. Projekty takie w PO IR kierowane są przede wszystkim do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz start-upów.

Opracowanie: SW