wmodr.pl

WMODR >> Wydawnictwa >> Broszury i ulotki >> Produkcja zwierzęca >>

Innowacyjne rozwiązania w hodowli owiec i kóz w rozwoju przedsiębiorczości obszarów wiejskich

Innowacyjne rozwiązania w hodowli owiec i kóz w rozwoju przedsiębiorczości obszarów wiejskich

W działalności rolniczej ważną rolę odgrywają działania innowacyjne oraz proprzedsiębiorcze z wykorzystaniem środowiska naturalnego, istniejących zasobów produkcyjnych oraz tworzenia płaszczyzny współpracy rolników ze środowiskami naukowymi. Sprzyjają one podniesieniu konkurencyjności oraz tworzeniu nowych miejsc pracy.
Istotną kwestią jest właściwe rozumienie pojęcia innowacja. Dlatego też jednym z celów realizacji operacji było ukazanie ciekawych pomysłów, innowacyjnych nie tylko pod względem produkcji, ale też przetwórstwa i wykorzystania w rozwoju przedsiębiorczości.

Chów i hodowla owiec i kóz w Polsce ma wieloletnią tradycję. Te zwierzęta gospodarskie w najmniejszym stopniu poddawane były intensyfikacji produkcji rolniczej. Głównie utrzymywane były w małych grupach, a tylko część krajowej populacji, i to zasadniczo owiec, stanowiły większe stada. Te małe przeżuwacze najlepiej, spośród zwierząt hodowlanych, nadają się do chowu w warunkach naturalnych, w gospodarstwach ekologicznych. Tworzenie gospodarstw ekologicznych zajmujących się chowem i hodowlą owiec i kóz jest szansą zagospodarowania niszy produkcyjnej na rynku produktów pochodzenia zwierzęcego, rekultywacji użytków zielonych i gruntów rolnych poprzez wprowadzenie kompleksowych technik ekologicznych, a także promocji obszarów o znikomym przemyśle i niewielkiej intensywnej hodowli, dając możliwość rozwoju agroturystyki. Produkcja ekologiczna wymaga od producenta zwiększenia wrażliwości na ochronę środowiska i zdrowia konsumentów, lepszego wykorzystania zasobów naturalnych, zmniejszenie zużycia środków chemicznych, lepszego wykorzystania gleby i regionu. Wszystkie te założenia spełniane są przez owczarskie czy koziarskie gospodarstwo ekologiczne.
Głównym celem realizowanej przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie operacji był transfer wiedzy z zakresu innowacyjnych rozwiązań w produkcji owiec i kóz oraz systemów jakości żywności pochodzącej od tych zwierząt. Skierowano go do uczniów szkoły rolniczej, którzy są w znacznym stopniu predestynowani do podejmowania w przyszłości innowacyjnych działań sprzyjających rozwojowi hodowli tych gatunków zwierząt. Młodzież jest zasobem, który można wykorzystać w przyszłym rozwoju społecznym, gospodarczym oraz środowiskowym obszarów wiejskich. Młoda generacja jest zwiastunem przyszłości, dobrze przygotowana do absorpcji wiedzy, bez dystansu do innowacji. To daje nadzieję na głębokie przekształcenia społeczeństwa i obszarów wiejskich. Operacja pokazała istotne związki jakości produktu z gatunkiem i rasą zwierząt oraz warunkami ich żywienia i utrzymania, które powinny być standardem w edukacji młodzieży. Jest to niezmiernie istotny aspekt edukacji wprowadzającej do świadomości młodych ludzi właściwe relacje między światem ludzi i zwierząt, ale również dającej im podstawową wiedzę o wpływie pozyskiwanych od zwierząt produktów na stan zdrowia naszego organizmu.
Oprócz transferu wiedzy teoretycznej, w bezpośrednim kontakcie z profesorami Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, uczniowie wzięli udział w degustacji produktów wytworzonych na bazie surowców owczych i kozich pochodzących z regionu Warmii i Mazur, a także w sesji warsztatowej w nowoczesnym dydaktyczno-badawczym laboratorium zwierzęcym. To jedyny taki obiekt w Polsce, z unikalną kolekcją zwierząt, zlokalizowany w obrębie uniwersyteckiego kampusu. Dzięki temu realnie mogli poznać niektóre praktyczne i naukowe aspekty technologii produkcji obu gatunków zwierząt, m.in. przyżyciową ocenę cech użytkowości mięsnej z wykorzystaniem techniki USG.
Niniejsza broszura ma służyć poszerzeniu dostępu do informacji z zakresu realizowanej operacji oraz upowszechniać jej cele i efekty. Bogata treść merytoryczna opracowana przez ludzi nauki, prezentacja ras użytkowych owiec i kóz oraz fotorelacja z przebiegu operacji być może zainspiruje nie tylko uczniów. Mamy nadzieję, że opisane naukowe rozwiązania innowacyjne, sprawdzające się w naturalnych warunkach produkcyjnych, z zakresu chowu i hodowli owiec i kóz, będą efektywnie służyły również na obszarach wiejskich Warmii i Mazur, zarówno w produkcji, jak i rozwoju przedsiębiorczości.

u Owce i kozy.pdf (12.39 MB, PDF)
Opracowanie: SW