wmodr.pl

WMODR >> Wydawnictwa >> Broszury i ulotki >> Produkcja zwierzęca >>

Wskaźniki produkcyjne w żywieniu trzody chlewnej

Wskaźniki produkcyjne w żywieniu trzody chlewnej

Obecnie jednym z elementów, który istotnie wpływa na ekonomikę produkcji zwierzęcej jest żywienie. Według wyliczeń koszty żywienia stanowią 70%-80% wszystkich wydatków ponoszonych na utrzymanie zwierząt i pozyskiwanie od nich surowców. Zarówno z punktu widzenia hodowlanego, jak i ekonomicznego ważne jest posługiwanie się wskaźnikami, które w sposób obiektywny i porównywalny pomogą nam zweryfikować prowadzone przez nas działania. W chowie i hodowli trzody chlewnej wyróżniamy wiele wskaźników, które wykorzystywane są w celach dokładniejszego weryfikowania uzyskiwanych efektów produkcyjnych zależnych od danego kierunku użytkowości.

Pisząc o żywieniu należy poruszyć te wskaźniki, które dotyczą przede wszystkim użytkowości tucznej, a oznaczane są jako FCR oraz FI. Pod tymi skrótami znajdują się kolejno: współczynnik wykorzystania paszy oraz pobranie paszy.

FI – Feed Intake, – czyli pobranie paszy

Zaraz obok wykorzystania paszy i przyrostów dobowych jest jednym z podstawowych wskaźników użytkowości tucznej. Pobranie paszy określane jest zazwyczaj w postaci dziennego (dobowego) pobrania paszy (DFI – Daily Feed Intake). Jest on najczęściej stosowanym parametrem, który mówi nam o tzw. żerności (apetycie) zwierząt. Poziom pobrania paszy zależy od wielu czynników (tab. 1) i jest ściśle skorelowany z pokryciem potrzeb bytowych i produkcyjnych poszczególnych grup technologicznych. Apetyt zwierząt jest związany z zapotrzebowaniem organizmu na energię i regulowany jest przez ośrodki układu nerwowego odpowiadające za uczucie sytości. Ilość pobranej paszy przez świnie ma istotny wpływ na ich tempo wzrostu, skład ciała i tuszy, wielkość laktacji, a u zwierząt reprodukcyjnych, na jakość i ilość produkowanych komórek rozrodczych.

Wśród czynników wpływających na poziom pobrania paszy należy mieć na uwadze także predyspozycje genetyczne poszczególnych typów użytkowych, ras, mieszańców towarowych oraz to, w jakich warunkach środowiskowych (zoohigieniczno – socjalno – żywieniowych) znajdują się wyselekcjonowane i dopasowane do naszego kierunku produkcji świnie.

Opracowanie: SW