wmodr.pl

WMODR >> Wydawnictwa >> Broszury i ulotki >> Produkcja roślinna >>

Odmiany ziemniaka zalecane do uprawy w województwie warmińsko-mazurskim w 2019 roku

Odmiany ziemniaka zalecane do uprawy w województwie warmińsko-mazurskim w 2019 roku

W Krajowym Rejestrze Odmian Roślin Rolniczych COBORU 2019 r. wpisanych jest 97 odmian ziemniaka.

Rekomendacja odmian do praktyki prowadzona jest przez tworzenie listy odmian zalecanych do uprawy na obszarze województwa w poszczególnych województwach. Listy odmian zalecanych do uprawy na obszarze województwa tworzone są na podstawie wyników doświadczeń  prowadzonych w ramach porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego, systemu koordynowanego przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej we współpracy z samorządami województw i izbami rolniczymi oraz innymi podmiotami zainteresowanymi wdrażaniem postępu odmianowego do rolnictwa. Warunkiem utworzenia listy odmian zalecanych do uprawy na obszarze województwa w danym gatunku jest coroczne prowadzenie na terenie danego województwa lub regionu odpowiedniego zakresu badań i doświadczeń PDO oraz ich odpowiednie opracowywanie i upowszechnianie na terenie województwa przez stację doświadczalną oceny odmian. Decyzje dotyczące list odmian zalecanych do uprawy na obszarze województwa podejmują dyrektorzy stacji doświadczalnych oceny odmian po zasięgnięciu opinii członków wojewódzkich  zespołów PDO.

Rolnicy zastanawiając się, jaką odmianę wybrać, mogą skorzystać z wyników oceny odmian uzyskanych w trakcie badań prowadzonych w ramach porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego PDO. Głównym celem tego systemu jest prowadzenie doświadczeń rolniczych służących stałemu uzupełnianiu oceny wartości gospodarczej odmian, które zostały zarejestrowane oraz określane pod względem przydatności do uprawy w danych warunkach gospodarowania. Pozwala to więc na tworzenie listy odmian rekomendowanych dla określonego rejonu uprawy czy kierunku wykorzystania. Lista zalecanych odmian ziemniaka, co do regionu umieszczana jest na stronie COBORU www.coboru.pl.

Opracowanie: SW