wmodr.pl

WMODR >> Wydawnictwa >> Broszury i ulotki >> Produkcja roślinna >>

Uprawy intensywne w rolnictwie – bilansowanie stosowania azotu na przykładzie kukurydzy i pszenicy

Uprawy intensywne w rolnictwie – bilansowanie stosowania azotu na przykładzie  kukurydzy i pszenicy

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” kierowane jest do wszystkich rolników, producentów rolnych, osób prowadzących produkcję rolną, w tym działy specjalne, oraz taką działalność, w ramach której przechowywane są odchody zwierzęce lub stosowane nawozy.

Zawiera wymogi, które są obowiązkowe do stosowania we wszystkich wymienionych podmiotach:

  • wykorzystanie nawozów na glebach zamarzniętych, zalanych wodą, przykrytych śniegiem;
  • zasady stosowania nawozów w pobliżu wód powierzchniowych czy na terenach o dużym nachyleniu; podaje dozwolone odległości, jakie należy zachować przy nawożeniu w pobliżu wód;
  • dozwolone terminy stosowania nawozów naturalnych (czyli pochodzenia odzwierzęcego, jak obornik, gnojowica, gnojówka) oraz azotowych mineralnych;
  • warunki przechowywania nawozów naturalnych oraz wielkości i pojemności urządzeń do ich przechowywania;
  • sposób ustalania dawki nawozów, obowiązki dotyczące posiadania planu nawozowego;
  • wymienia sposoby obowiązkowego dokumentowania realizacji działań zawartych w Programie.

Zgodnie z prawem wymogi tego Programu obowiązują w całym kraju od 26 lipca 2018 roku, z wyjątkiem obowiązków dotyczących sporządzania planu nawozowego w gospodarstwach do tego zobowiązanych, który jest wymagany od 1 stycznia 2019 roku.

Ustanowione zostały także przepisy przejściowe, dotyczące obowiązku dostosowania powierzchni lub pojemności miejsc do przechowywania nawozów naturalnych w zależności od wielkości produkcji zwierzęcej w gospodarstwie: do 31 grudnia 2021 r. – w przypadku podmiotów prowadzących chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich większej niż 210 DJP, w tym podmiotów prowadzących chów hodowlę drobiu powyżej 40 000 stanowisk albo chów i hodowlę świń powyżej 2000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 macior. Pozostałe podmioty prowadzące chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich w liczbie mniejszej niż 210 DJP mają czas na dostosowanie do 31 grudnia 2024 roku.