wmodr.pl

WMODR >> Wydawnictwa >> Broszury i ulotki >> Ekonomika >>

Ubezpieczenia obowiązkowe i dobrowolne w rolnictwie

Ubezpieczenia obowiązkowe i dobrowolne w rolnictwie

Zgodnie z obowiązującym prawem większość rolników jest zobowiązana do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego. Jego celem jest zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej osobom, które poniosły szkodę wyrządzoną w gospodarstwie rolnym. Właściciel gospodarstwa jest chroniony poprzez zawarcie umowy OC. Ubezpieczenie chroni również rolnika, przed szkodami wyrządzonymi przez osoby trzecie. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników obejmuje odpowiedzialność cywilną rolnika oraz każdej osoby, która pracując w gospodarstwie rolnym w okresie ubezpieczenia wyrządziła szkodę w związku z posiadaniem przez rolnika tego gospodarstwa rolnego. Chodzi o wszelkiego rodzaju wypadki, które mogą się zdarzyć podczas prowadzenia gospodarki, np. wypadki, w których ucierpią pracownicy, szkody spowodowane przez zwierzęta itp. W takich sytuacjach odszkodowanie wypłaci towarzystwo ubezpieczeniowe. Nieistotne jest czy szkodę wyrządził sam rolnik, czy osoba pozostająca z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub pracująca w gospodarstwie rolnym. Co ważne, osoba pracująca w gospodarstwie rolnym to osoba pomagająca, dokonująca napraw, lub udzielająca pomocy sąsiedzkiej. Obowiązkowe ubezpieczenie OC rolników jest produktem powszechnym i dostępnym, a jego zasady ściśle regulują przepisy prawa. Dodatkowo istnieje również obowiązek ubezpieczenia budynków gospodarczych od pożaru i innych zdarzeń losowych. W końcu gospodarstwo to nie tylko pola czy sady, ale także dom, magazyny, stajnie i wiele innych budynków. Kolejnym ubezpieczeniem obowiązkowym jest ubezpieczenie upraw rolnych w przypadku składania wniosku o uzyskanie płatności bezpośrednich. Obowiązek obejmuje wszystkich rolników (posiadaczy gospodarstw rolnych) niezależnie od formy prawnej rolnika (osoba fizyczna, firma) i niezależnie od wielkości gospodarstwa. W przypadku posiadania przez rolnika samochodu jego obowiązkiem jest wykupienie OC pojazdów mechanicznych.

Oprócz obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników na rynku dostępna jest również szeroka oferta ubezpieczeń dobrowolnych. Przede wszystkim adresowane są do tych rolników, którzy nie są zadowoleni z sumy ubezpieczenia w polisach obowiązkowych lub chcieliby zapewnić sobie ochronę ubezpieczeniową na wypadek określonych zdarzeń losowych. Polisy dobrowolne mają z reguły bardziej specjalistyczny zakres ubezpieczenia niż polisy obowiązkowe.

Opracowanie: SW