wmodr.pl

WMODR >> Wydawnictwa >> Broszury i ulotki >> Ekonomika >>

Zasady tworzenia i funkcjonowania grup producentów rolnych

Zasady tworzenia i funkcjonowania grup producentów rolnych

Rolnicy dzięki zrzeszaniu się w grupy czy organizacje producentów mogą osiągnąć wiele korzyści, których byliby pozbawieni działając indywidualnie. Przede wszystkim mogą oni znacząco poprawić swoją pozycję rynkową, ustabilizować zbyt swoich produktów oraz zwiększyć opłacalność produkcji. Mają szansę sprostać wciąż rosnącym wymaganiom coraz bardziej skonsolidowanych odbiorców produktów, poprzez ustandaryzowanie produkcji w swoich gospodarstwach. Wspólne działania producentów wzmacniają również ich pozycję w łańcuchu dostaw żywności. Grupy producentów odgrywają znaczącą rolę, jako ogniwo łączące produkcję rolną z handlem.

Podstawy prawne:
-    ustawa z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1026),
-   rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie wykazu produktów i grup produktów, ze względu na które mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 577, z późn.zm.), rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać plan biznesowy grupy producentów rolnych (Dz. U. z 2016, poz. 237, z późn.zm.)

Opracowanie: SW