wmodr.pl

WMODR >> Wydawnictwa >> Broszury i ulotki >> Ekonomika >>

Obrót ziemią rolną

Obrót ziemią rolną

Od 26.06.2019 r. osoby, które nie są rolnikami, mogą swobodnie nabywać działki rolne o powierzchni do 1 ha, także te położone w mieście. Wchodzi bowiem w życie uchwalona w kwietniu nowelizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1080).

Zakres swobodnego obrotu ziemią rolną rozszerzył się więc z 0,3 ha do 1 ha. Ponadto nowela z 10 do 5 lat skraca okres, w którym nabywca gruntów rolnych (powyżej 1 ha) musi prowadzić gospodarstwo. Oznacza to, że po 5 latach będzie mógł m.in. sprzedać działkę. Ponadto w przypadku rolników potwierdzeniem osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego będzie pisemne oświadczenie, którego już nie będzie musiał poświadczać wójt czy burmistrz.

Spod obostrzeń ustawy są wyłączone też grunty pod stawami rybnymi, które stanowią co najmniej 70 proc. powierzchni działki, i nabyte z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa ogródki przydomowe. Ponadto nie ma ograniczeń co do liczby kupowanych działek w mieście, natomiast na terenach wiejskich na cele nierolne można nabyć tylko jedną działkę. Nowelizacja umożliwi też uczelniom wnioskowanie o nabycie działki rolnej większej niż 1 ha, jeśli ziemia ta będzie im niezbędna do realizacji celów dydaktycznych, prac naukowych i rozwojowych.

Zgodnie z art. 2 pkt 1 ww. ustawy pod pojęciem „nieruchomości rolnej” – należy rozumieć nieruchomość rolną w rozumieniu Kodeksu cywilnego, z wyłączeniem nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego w całości na cele inne niż rolne.

Zgodnie z art. 461 Kodeksu cywilnego, nieruchomościami rolnymi (gruntami rolnymi) są nieruchomości, które są lub mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie wyłączając produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej.

Opracowanie: SW