WMODR >> O firmie >>

Zakres działalności

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie doradza, informuje, szkoli w zakresie:

 • systemów agrotechnicznych i technologicznych
 • rozwiązywania organizacyjno-ekonomicznych problemów w gospodarstwach rolnych
 • rolnictwa ekologicznego i programów rolno-środowiskowych
 • kodeksu dobrej praktyki rolniczej i produkcji integrowanej
 • rozwoju małej przedsiębiorczości na obszarach wiejskich
 • promowania agroturystyki i walorów województwa warmińsko-mazurskiego
 • unowocześniania wiejskiego gospodarstwa domowego
 • informowania o źródłach pomocy finansowej ze środków
 • pochodzących z funduszy UE i innych instytucji
 • krajowych lub zagranicznych
 • planowania inwestycji w gospodarstwach rolnych
 • promowania produktów lokalnych i regionalnych
 • zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi

Zadaniem Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie jest prowadzenie doradztwa rolniczego obejmującego działania w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych oraz wiejskiego gospodarstwa domowego, mające na celu poprawę poziomu dochodów rolniczych oraz podnoszenie konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych, wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a także podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich.

Celem głównym funkcjonowania Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie jest „Wzrost poziomu i jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich w efekcie pracy doradczej”

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie działa na podstawie ustawy z dnia 22 października 2004 o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. z 2020 r. t.j., poz. 721) oraz statutu nadanego zarządzeniem nr 41 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 sierpnia 2016 r. Szczegółową strukturę organizacyjną komórek organizacyjnych Ośrodka Doradztwa oraz zakres ich zadań określa regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora i zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi.

Opracowanie: Marcin Cyrankowski