wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Z życia WMODR >>

Listopad 2022

Listopad 2022

Zapraszamy do udziału w spotkaniach seminaryjnych organizowanych przez WMODR:

  • 8 listopada seminarium pn. „Bezpieczeństwo białkowe kraju w oparciu o rośliny bobowate”, siedziba WMODR w Olsztynie, organizator: Agnieszka Wiśniewska, tel. 665 920 379.
  • 9 listopada seminarium pn. „Rolnictwo precyzyjne w teorii i praktyce”, Wiejskie Centrum Inicjatyw w Giżach, organizator: Piotr Michniewicz, tel. 695 550 979.
  • 22 listopada warsztaty pn. „Gospodarka nawozowa jako kluczowy element ochrony środowiska i poprawy jakości wód”, siedziba WMODR w Olsztynie, organizator: dr Paweł Urbanowicz, tel. 665 895 606.
  • 24 listopada seminarium pn. „Odbudowa i utrzymanie żyzności gleb”, siedziba WMODR w Olsztynie, organizator: Monika Szóstek, tel. 723 991 250.
  • 29 listopada seminarium pn. „Pozażywnościowe wykorzystanie surowców i produktów rolniczych”, siedziba WMODR w Olsztynie, organizator: Joanna Bendyk, tel. 695 550 952.
  • 30 listopada webinarium pn. „Szlakiem dziedzictwa kulturowego regionu w kierunku innowacji”, organizator: Maria Kapuścińska, tel. 665 892 311.

Szkolenia organizowane przez Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego
Harmonogramy szkoleń dostępne są na www.wmodr.pl oraz w aplikacji na telefony komórkowe „ODR Olsztyn”. Informacje o planowanych szkoleniach i pokazach można uzyskać u każdego doradcy gminnego. Ośrodek proponuje szkolenia o tematyce dotyczącej, m.in.: integrowanej ochrony roślin, rolnictwa ekologicznego, żywienia bydła mlecznego, bieżących informacji o działaniach PROW na lata 2014-2020, środkach wsparcia produkcji rolnej ujętych w Planie Strategicznym WPR na lata 2023-2027, rachunkowości rolnej, sprzedaży bezpośredniej, rolniczego handlu detalicznego.

Krajowa Sieć Gospodarstw Demonstracyjnych
Sieć utworzona została przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, w ścisłej współpracy z 16 wojewódzkimi ośrodkami doradztwa rolniczego. Gospodarstwa demonstracyjne, od lat, są dla rolników miejscem zdobywania wiedzy i doświadczenia, szczególnie cennym z uwagi na pokazywanie rozwiązań aktualnych i realnych. W gospodarstwie demonstracyjnym rolnicy mają możliwość poczynienia obserwacji, porównania ze swoimi sposobami gospodarowania, a także wymiany doświadczeń. Tworzona aktualnie strona internetowa – www.gospodarstwademonstracyjne.cdr.gov.pl – stanowić będzie wykaz gospodarstw wraz z ich charakterystyką. Taka baza ułatwi kontakty oraz pozwoli jednostkom doradztwa rolniczego realizować zadania upowszechnieniowe, szkoleniowe i informacyjne w sposób synergiczny. Koordynatorem sieci na województwo warmińsko-mazurskie jest dr Rodian Pawłowski, tel. 695 550 460. Zapraszamy właścicieli gospodarstw zainteresowanych udziałem w sieci do współpracy.

WMODR realizuje operację doradczą w ramach poddziałania 1.2 PROW „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych”
Jednostki doradztwa rolniczego oraz instytuty naukowe z całej Polski realizują operację, której celem jest upowszechnienie wśród rolników dobrych praktyk lub innowacyjnych rozwiązań stosowanych w ekologicznym systemie produkcji żywności. Osiągnięcie celu głównego będzie możliwe poprzez założenie obiektów demonstracyjnych oraz przeprowadzenie cyklu szkoleń praktycznych dla zorganizowanych grup tematycznych. Na terenie całego kraju powstanie 235 obiektów demonstracyjnych, które odwiedzi (kilkukrotnie) 8 773 odbiorców ostatecznych szkoleń praktycznych. Nad poprawnością merytoryczną prowadzenia obiektów demonstracyjnych czuwać będzie 60 opiekunów naukowych oraz 320 doradców rolniczych. Operacja realizowana będzie w terminie czerwiec 2022 r. – grudzień 2024 r. Specjalista koordynujący operację: Monika Szóstek, tel. 723 991 250.

Lokalne Partnerstwa Wodne
WMODR, przy wsparciu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, od 2020 roku realizuje koncepcję tworzenia na terenie województwa warmińsko-mazurskiego Lokalnych Partnerstw Wodnych (LPW). Podjęta inicjatywa LPW ma na celu zwiększenie roli lokalnych społeczności w rozwiązywaniu problemów dotyczących planowania inwestycji i zarządzania wodą oraz zacieśnienie współpracy wszystkich podmiotów działających, zarówno na szczeblu regionalnym, jak i lokalnym w zakresie racjonalnego gospodarowania wodą ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb obszarów wiejskich i rolnictwa. Pierwsze, pilotażowe, partnerstwo powstało w 2020 roku na terenie powiatu braniewskiego. W roku 2021 partnerstwa zawiązały się w 9 powiatach naszego województwa. W tym roku powstały w kolejnych 9 powiatach. Więcej informacji można uzyskać u wojewódzkiego koordynatora LPW dr. Pawła Urbanowicza, tel. 665 895 606.

Opracowanie: Małgorzata Micińska-Wąsik