WMODR >> Aktualności >> Z życia WMODR >>

Styczeń 2022

Styczeń 2022

Priorytetowe kierunki działalności Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie (WMODR)
Olsztyński ODR, jak każdy z 16 funkcjonujących w kraju, pracuje na bazie rocznych programów działalności. Zapisane w nich zadania z zakresu doradztwa rolniczego są precyzyjnie opisane co do form, metod oraz zasięgu. Program działalności WMODR na rok 2022 zawiera działania i czynności doradcze, których wykonanie przyczyni się do realizacji strategii rozwojowej „Polski Ład dla polskiej wsi”. Siedem spraw dla polskiej wsi – dopłaty powyżej średniej unijnej dla małych i średnich gospodarstw, przejście na emeryturę bez konieczności zbywania gospodarstwa, nowy system ubezpieczeń upraw dla rolników, ryczałt 15 tys. zł na budowę zbiornika retencyjnego bez zbędnych formalności, bezpłatna przestrzeń targowa dla rolnika w mieście, 4,5 mld zł na odbudowę polskiego przetwórstwa, skuteczna walka z ASF i odbudowa produkcji trzody chlewnej - określa priorytetowe kierunki działania Rady Ministrów na najbliższe lata na rzecz nowoczesności w rolnictwie i na wsi.

Doradztwo publiczne to służba
WMODR jest częścią systemu doradztwa rolniczego funkcjonującego w Polsce i wspiera aktywizację społeczno-gospodarczą na obszarach wiejskich. Nieustanna edukacja oraz wykorzystanie metod transferu wiedzy, obok właściwych rozwiązań legislacyjnych, to główne czynniki rozwoju rolnictwa. Dzisiejsza wieś to dwie grupy odbiorców działań ośrodków doradztwa rolniczego – rolnicy oraz inni mieszkańcy obszarów wiejskich. Dwie grupy żyjące razem, ale posiadające inne potrzeby, inne problemy, inne oczekiwania. Rolnik produkujący żywność powinien mieć możliwość osiągnięcia dochodu ze swojej działalności zapewniającego spokojne i godne bytowanie jego i jego rodziny. Dla niego Ośrodek ma ofertę doradztwa w zakresie wdrażania innowacyjnych rozwiązań do praktyki. Ale Ośrodek wspiera doradczo także osoby odchodzące z rolnictwa, szczególnie w tzw. okresie przejściowym – w zakresie przedsiębiorczości pozarolniczej, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, możliwości reorientacji zawodowej.

Formy pracy Ośrodka z odbiorcami usług
WMODR doradza, informuje i szkoli. Demonstracje polowe, pokazy, szkolenia, porady indywidualne to tylko niektóre formy i metody pracy doradców z rolnikami i innymi mieszkańcami obszarów wiejskich. Cel publicznego doradztwa rolniczego jest jeden, niezmienny od lat – wspieranie innowacji w rolnictwie. Procesy zmian rozwojowych charakteryzuje ciągłość, dlatego zapotrzebowanie na szkolenia, informacje oraz doradztwo, chociażby w zakresie wykorzystania roślin wysokobiałkowych w żywieniu zwierząt, prawidłowego nawożenia, wapnowania, sposobów przetwarzania żywności na poziomie gospodarstwa, nigdy się nie zmniejsza. Ośrodek upowszechnia wiedzę rolniczą organizując szkolenia, seminaria, konferencje, szkolenia terenowe. Świadczone przez pracowników doradztwo indywidualne ma na celu przedstawienie rolnikowi, który znalazł się w sytuacji problemowej, różnych propozycji rozwiązań problemu. Prowadzimy działalność promocyjną gospodarstw prezentując dorobek branżowy, najlepsze wyniki hodowlane i produkcyjne oraz towary podczas wystaw, targów, konkursów. Działania upowszechnieniowe, szkoleniowe, informacyjne Ośrodka są wzbogacone działalnością wydawniczą. Ponadto w Ośrodku sporządzane są opracowania ekonomiczne, finansowe i technologiczne, a także wypełniane wnioski i inne dokumenty niezbędne do ubiegania się o przyznanie pomocy finansowanej lub współfinansowanej ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej lub innych instytucji krajowych lub zagranicznych. Dużo uwagi w Ośrodku poświęcone jest doskonaleniu kadry – jedynie kierunkowo wykształcona, ściśle merytoryczna kadra, stale doskonaląca wiedzę i umiejętności, może sprostać wyzwaniom stawianym przez odbiorców doradztwa oraz wynikającym z konkurencyjnego rynku usług doradczych.

Priorytety doradcze na rok 2022

  • upowszechnianie informacji na temat zapobiegania ASF i grypie ptaków,
  • dostosowanie do zmian klimatycznych oraz ochrona wód, gleby i powietrza,
  • produkcja żywności wysokiej jakości,
  • produkcja żywności w gospodarstwie i wprowadzenie jej na rynek na małą skalę,
  • pozażywnościowe wykorzystanie surowców i produktów rolniczych,
  • współpraca i różne formy wspólnego działania,
  • prowadzenie i wykorzystanie ewidencji przychodów i rozchodów rolników,
  • wdrażanie Wspólnej Polityki Rolnej, w tym upowszechnianie informacji na temat założeń Planu Strategicznego WPR.

Priorytetem przekrojowym będzie poszerzanie współpracy i wymiany wiedzy pomiędzy partnerami Systemu Wiedzy i Innowacji w Rolnictwie (AKIS), w szczególności pomiędzy nauką a praktyką rolniczą. Działania ODR będą upowszechniać rozwiązania nowe lub innowacyjne oraz sieciować partnerów AKIS. Będziemy prowadzić doradztwo metodą doradztwa grupowego, zawiązywać zespoły tematyczne, a także rozwijać sieć gospodarstw demonstracyjnych.

Każdą osobę, która poszukuje wiedzy z ww. zakresów, zapraszamy do kontaktu z najbliższym doradcą terenowym Ośrodka.

 

Opracowanie: Małgorzata Micińska-Wąsik