WMODR >> O firmie >> Z życia WMODR >>

Maj 2021

WMODR świadczy usługi doradcze w ramach poddziałania 2.1 „Wsparcie korzystania z usług doradczych” PROW na lata 2014-2020
WMODR realizuje 3-letnie programy doradcze finansowane ze środków EFRROW. Dla 842 gospodarstw doradcy wykonali analizę sytuacji produkcyjno-ekonomicznej gospodarstwa rolnego oraz prowadzą rachunkowość gospodarstwa poprzez zapisy w ewidencji przychodów i rozchodów. W zależności od potrzeb rolnika, doradcy mogą ocenić dostosowanie gospodarstwa rolnego do norm i wymogów wzajemnej zgodności lub pomóc w dostosowaniu gospodarstwa rolnego do wymogów BHP lub świadczyć usługę związaną z integrowaną ochroną roślin lub pomóc w uczestnictwie w systemach jakości lub systemie rolnictwa ekologicznego.

Aktualnie Ośrodek zakończył dobór 1242 gospodarstw, którym w perspektywie najbliższych dwóch lat, będą świadczone kolejne usługi doradcze w ramach poddziałania 2.1 PROW. Istotnym elementem realizacji tych programów doradczych będą kwestie środowiskowe i klimatyczne, stąd też powszechną usługą będzie ograniczenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu. W nowej edycji programów wezmą udział rolnicy już korzystający z usług doradczych od 2019 roku, jak i nowi rolnicy, zainteresowani podniesieniem konkurencyjności swojego gospodarstwa. Wybór pozostałych usług nastąpił w procesie konsultacji rolnika z doradcą i był możliwy z następującego katalogu:

 • ocena dostosowania gospodarstwa rolnego do norm i wymogów wzajemnej zgodności,
 • integrowana ochrona roślin,
 • gospodarowanie na obszarach NATURA 2000,
 • działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne,
 • system rolnictwa ekologicznego,
 • modernizacja gospodarstw rolnych,
 • doradztwo dla młodych rolników rozpoczynających działalność po raz pierwszy,
 • doradztwo w zakresie rozpoczęcia działalności pozarolniczej,
 • restrukturyzacja małych gospodarstw,
 • sprzedaż bezpośrednia i małe przetwórstwo,
 • rachunkowość w gospodarstwie rolnym,
 • dostosowanie gospodarstwa rolnego do wymogów BHP,
 • uczestnictwo w systemach jakości,
 • OZE, w tym pomoc doradcza rolnikom w działaniach prosumenckich,
 • zazielenienie.

Programy doradcze są współfinansowane ze środków EFRROW, dlatego realizowane są bez pobierania jakichkolwiek opłat.

Kampania składania wniosków o płatności za 2021 rok
Od 15 marca, jak co roku, trwa przyjmowanie przez ARiMR wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich, ONW, płatności obszarowych PROW oraz płatności dobrostanowych PROW. Pracownicy WMODR udzielają doradztwa dotyczącego wymogów, które należy spełnić, aby płatności otrzymać, a także świadczą usługi wypełnienia wniosków o przedmiotowe płatności. Zapraszamy do kontaktu z doradcami terenowymi w celu omówienia szczegółów współpracy.

Nabory wniosków w ramach PROW na lata 2014-2020

 • „Współpraca” - nabór trwa do 12 maja br.
 • „Premie dla młodych rolników” – nabór trwa do 29 maja br.
 • „Restrukturyzacja małych gospodarstw” - nabór trwa do 29 maja br.
 • „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” - nabór trwa do 31 maja br.
 • „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” - nabór trwa do 31 grudnia br.

Zapraszamy do korzystania z fachowego doradztwa w zakresie wymienionych działań  i poddziałań PROW na lata 2014-2020 oraz z usług sporządzania niezbędnej dokumentacji aplikacyjnej świadczonych przez pracowników Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego, Oddziału w Olecku i Centrali WMODR.

Warmińsko-Mazurskie Dni Pola 2021
W okresie 14 czerwca – 09 lipca br. Ośrodek przeprowadzi 19 Powiatowych Dni Pola. Rolnicy będą mogli porównać, w warunkach lokalnych, czyli zbliżonych do występujących w ich gospodarstwach, m.in. potencjał plonowania odmian roślin uprawnych, sposoby ochrony roślin i rodzaje nawożenia. Zakładamy, że wiedza zdobyta podczas spotkań umożliwi rolnikom podejmowanie racjonalnych decyzji, aby wzmocnili oni efektywność produkcji, a poprzez to również swoją konkurencyjność. W programie spotkań planujemy, m.in.: praktyczne sesje na poletkach demonstracyjnych, wykłady przedstawicieli nauki, konsultacje z doradcami. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki. Wydarzenie jest imprezą towarzyszącą Krajowym Dniom Pola 2021 w Minikowie odbywającym się pod hasłem „Europejski Zielony Ład na polach w Polsce”. Zapraszamy rolników, naukowców, przedstawicieli firm produkujących dla rolnictwa, przedstawicieli samorządu terytorialnego oraz innych instytucji i organizacji, których zakres działania obejmuje problematykę rolnictwa i wsi, do współpracy w zakresie demonstracji roślinnych. Osobą koordynującą działania upowszechnieniowe w Ośrodku jest Agnieszka Sołtysiak, kierownik Działu Technologii Produkcji Rolniczej, tel. 665 891 386.

Konkursy WMODR:

 • Dobre praktyki prowadzenia działalności pozarolniczej w obiektach z zachowaniem architektury regionalnej -  zdjęcia obiektów będących przedmiotem konkursu należy przesłać do 04 czerwca br.
 • Ogród przyjazny rodzinie i turystom – zdjęcia lub filmy prezentujące ogród będący przedmiotem konkursu należy przesłać do 15 czerwca br.
 • W kręgu ogniska domowego na Warmii i Mazurach. Osoby, przedmioty, relacje na warmińsko-mazurskiej wsi XX wieku. Opowiadania wybrane – prace konkursowe, w dowolnej formie literackiej, zawierające wspomnienia należy dostarczyć do 30 września br.

Szczegółowe informacje o konkursach (regulaminy, karty zgłoszeń, terminy, adresy) są dostępne na stronie www.wmodr.pl.

Opracowanie: Małgorzata Micińska-Wąsik