WMODR >> O firmie >> Z życia WMODR >>

Listopad 2020

Kompleksowe porady dla rolnika
Dostępne instrumenty wsparcia finansowego rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego realizowane, m.in. przez kilkuletnie programy rozwojowe, jak np.: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007-2013 i PROW na lata 2014-2020, oprócz możliwości dofinansowania działań inwestycyjnych, prośrodowiskowych, rozwijających przedsiębiorczość, zmian organizacyjnych, czy udziału w szkoleniach, przewidują także skorzystanie z usług doradczych.

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie świadczy takie usługi od 2019 roku dla grupy 842 rolników z województwa warmińsko-mazurskiego.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jako instytucja zarządzająca PROW, określiła katalog usług doradczych, których realizacja powinna, wespół z innymi czynnikami, przyczynić się do rozwoju rolnictwa Polski północno-wschodniej. Istotną cechą tychże usług jest ich dostosowanie do indywidualnych potrzeb rolnika, a rolą doradcy jest określenie sposobu wykorzystania potencjału gospodarstwa w celu poprawy jego wyników gospodarczych.

Zatem, każde z gospodarstw będące odbiorcą poddziałania PROW na lata 2014-2020 „Wsparcie korzystania z usług doradczych”, otrzymało wykonaną przez certyfikowanego doradcę rolniczego analizę sytuacji produkcyjno-ekonomicznej gospodarstwa, czyli analizę sytuacji wyjściowej oraz wskazanie zarysu kierunku rozwoju. Przez okres trzech lat doradca w gospodarstwie objętym pakietem usług prowadzi rachunkowość. Znaczenie rachunkowości w gospodarstwie coraz częściej jest doceniane, gdyż nawet uproszczone zapisy zaszłości wpływają na racjonalne prowadzenie działalności gospodarczej - dostarczają podstawowych danych obrazujących kondycję i możliwości rozwoju gospodarstwa w zakresie inwestycyjnym. Kolejnymi ze świadczonych usług są, do wyboru:

 • ocena dostosowania gospodarstwa rolnego do norm i wymogów wzajemnej zgodności,
 • dostosowanie gospodarstwa rolnego do wymogów BHP,
 • integrowana ochrona roślin, w tym ocena zagrożenia agrofagami i pomoc rolnikom w podejmowaniu decyzji w zakresie metod i zabiegów,
 • system rolnictwa ekologicznego, w tym pomoc w podejmowaniu decyzji o przystąpieniu do działania Rolnictwo ekologiczne oraz pomoc w realizacji działania Rolnictwo ekologiczne,
 • uczestnictwo w systemach jakości.

Przygotowane i realizowane trzyletnie programy doradcze są doskonałym narzędziem na drodze transferu wiedzy z nauki do praktyki rolniczej. Usługi świadczone są na wysokim poziomie, zgodnie z metodykami działania opracowanymi przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Usługi fakultatywne w swoich metodykach zawierają nowości i nowatorskie rozwiązania, przez co upowszechniają postawy i zachowania innowacyjne w branży rolniczej.

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie prowadzi aktualnie dobór 1242 gospodarstw, którym w perspektywie najbliższych dwóch lat, będą świadczone kolejne usługi doradcze w ramach poddziałania „Wsparcie korzystania z usług doradczych”. Istotnym elementem realizacji tych programów doradczych będą kwestie środowiskowe i klimatyczne, stąd też powszechną usługą będzie ograniczenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu. W nowej edycji programów mogą wziąć udział rolnicy już korzystający z usług doradczych od 2019 roku, jak i nowi rolnicy, zainteresowani podniesieniem konkurencyjności swojego gospodarstwa. Wybór pozostałych usług nastąpi w procesie konsultacji rolnika z doradcą i możliwy będzie z następującego katalogu:

 • ocena dostosowania gospodarstwa rolnego do norm i wymogów wzajemnej zgodności,
 • integrowana ochrona roślin,
 • gospodarowanie na obszarach NATURA 2000,
 • działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne, w tym pomoc w podejmowaniu decyzji o przystąpieniu do Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego oraz pomoc w realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego,
 • system rolnictwa ekologicznego, w tym pomoc w podejmowaniu decyzji o przystąpieniu do działania Rolnictwo ekologiczne oraz pomoc w realizacji działania Rolnictwo ekologiczne,
 • modernizacja gospodarstw rolnych,
 • doradztwo dla młodych rolników rozpoczynających działalności po raz pierwszy,
 • doradztwo w zakresie rozpoczęcia działalności pozarolniczej,
 • restrukturyzacja małych gospodarstw,
 • sprzedaż bezpośrednia i małe przetwórstwo,
 • rachunkowość w gospodarstwie rolnym,
 • dostosowanie gospodarstwa rolnego do wymogów BHP,
 • uczestnictwo w systemach jakości,
 • OZE, w tym pomoc doradcza rolnikom w działaniach prosumenckich,
 • zazielenienie.

Zapraszamy do kontaktu z Doradcami terenowymi, którzy są realizatorami bezpośrednimi usług doradczych. Programy doradcze są współfinansowane ze środków EFRROW, dlatego realizowane są bez pobierania jakichkolwiek opłat.

Opracowanie: Małgorzata Micińska-Wąsik