WMODR >> O firmie >> Z życia WMODR >>

Wrzesień 2020

Gospodarstwa demonstracyjne jako liderzy rozwoju oraz instrumenty transferu wiedzy w rolnictwie
Demonstracja to metoda sterowanego upowszechniania innowacji rolniczych, polegająca na wprowadzeniu do wybranego gospodarstwa określonej innowacji, a następnie upowszechnieniu w środowisku lokalnym efektów jej zastosowania. Innowacje wprowadza rolnik, po odpowiednim przygotowaniu przez doradcę, natomiast doradca organizuje i przeprowadza jej upowszechnienie [Kujawiński, Słownik metodyczny doradcy rolniczego, Poznań 2005].

Metoda pokazu, zawierająca elementy demonstracji i obserwacji, jest szeroko stosowania w kształceniu. Nie inaczej jest w doradztwie rolniczym – metoda bardzo dobrze sprawdza się w prowadzonym przez wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego doskonaleniu zawodowym rolników.

WMODR od początku swojego istnienia realizuje działania upowszechnieniowe. Obecnie skupione są one na prowadzeniu demonstracji roślinnych oraz organizacji pokazów wybranych technologii, pracy maszyn, czy procesów technologicznych.

Ośrodek w sierpniu br. rozpoczął dobór gospodarstw demonstracyjnych na sezon 2020/2021 w zakresie zbóż, kukurydzy i rzepaku. Sprawdzany będzie, a zatem obserwowany, oceniany, porównywany, wpływ agrotechniki, ochrony roślin oraz stanowiska na plonowanie roślin. W doborze gospodarstw doradcy kierują się przede wszystkim postawą rolnika (otwartość na zmiany, chęć udziału w procesie dydaktycznym) oraz kondycją i lokalizacją gospodarstwa, by warunki tam panujące odpowiadały sytuacji rolników, do których kierowane będą wyniki demonstracji. Tematyka demonstracji będzie odpowiadać na zainteresowanie rolników. Elementem koniecznym dla prawidłowego przeprowadzenia demonstracji jest zapewnienie warunków porównywalności efektów zastosowania innowacji z rozwiązaniami dotąd stosowanymi (poletko demonstracyjne i porównawcze). Upowszechnienie wyników, wzorem lat ubiegłych, będzie odbywać się podczas szkoleń praktycznych zorganizowanych dla wszystkich zainteresowanych.

Nowością w pracy doradczej w 2021 roku będą organizowane w każdym powiecie województwa Powiatowe Dni Pola. We współpracy z właścicielami gospodarstw demonstracyjnych, naukowcami, przedstawicielami firm produkujących dla rolnictwa, przedstawicielami samorządu terytorialnego oraz innych instytucji i organizacji, których zakres działania obejmuje problematykę rolnictwa i wsi, w ramach powiatu, przeprowadzone zostaną praktyczne sesje na poletkach uprawowych. Będziemy chcieli pokazać i promować, m.in. bioróżnorodność roślin uprawnych oraz odmiany o  podwyższonej tolerancji na suszę i inne niekorzystne zjawiska atmosferyczne.

Celem Powiatowych Dni Pola będzie umożliwienie rolnikom porównania, w warunkach lokalnych, czyli zbliżonych do występujących w ich gospodarstwach, potencjału odmian roślin uprawnych, systemów ochrony roślin i nawożenia. Poprzez udział w Powiatowych Dniach Pola umożliwimy rolnikom podjęcie racjonalnych decyzji, aby wzmocnili oni efektywność produkcji, a poprzez to również swoją konkurencyjność. Wyniki z prowadzonej działalności upowszechnieniowej Ośrodka, zebrane w zwarte opracowane, zostaną opublikowane i przekazane do ogólnego użycia. Będą wykorzystywane także przez doradców w ich codziennej pracy doradczo-informacyjno-szkoleniowej.

Zapraszamy rolników, naukowców, przedstawicieli firm produkujących dla rolnictwa, przedstawicieli samorządu terytorialnego oraz innych instytucji i organizacji, których zakres działania obejmuje problematykę rolnictwa i wsi, do współpracy z WMODR w zakresie demonstracji roślinnych. Osobą koordynującą działania upowszechnieniowe w Ośrodku jest pani Agnieszka Sołtysiak, Kierownik Działu Technologii Produkcji Rolniczej, tel. 665 891 386.

Opracowanie: Małgorzata Micińska-Wąsik