WMODR >> O firmie >> Z życia WMODR >>

Lipiec - Sierpień 2020

Promowanie przedsiębiorczości rolnej poprzez udział gospodarstw w konkursach
Nadrzędnymi celami ogólnopolskich konkursów dla rolników jest transfer wiedzy i technologii do producentów rolnych, otwieranie polskiego rynku rolno-spożywczego na świat oraz wzrost samooceny uczestników konkursów i ich produkcyjnych partnerów.

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie podejmuje szereg działalności, których celem jest poprawa poziomu dochodów rolniczych oraz podnoszenie konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych, a także wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Obok działań upowszechniających wiedzę, szkoleniowych, doradczych i informacyjnych podejmowane są te, które popularyzują wyróżniające się osiągnięcia produkcyjne, godne naśladowania postawy rolników oraz efektywne metody organizacji pracy w gospodarstwie.

Ośrodek od wielu lat jest współorganizatorem, na szczeblu wojewódzkim, konkursów o zasięgu ogólnokrajowym. Konkursów, w których udział, zdaniem uczestników, przynosi prestiż, jest dla nich źródłem satysfakcji i motywacją do dalszych zmian rozwojowych. Dorobek laureatów tych konkursów jest opisywany, publikowany w branżowych czasopismach i portalach, przytaczany w działalności doradczej jako wzór, nierzadko również jest impulsem dla innych do podjęcia decyzji o racjonalizacji produkcji rolniczej.

Przykładami ogólnopolskich konkursów, których etap wojewódzki prowadzony jest przez specjalistów i doradców WMODR, są: AgroLiga, Sposób na sukces, Konkurs na najlepsze gospodarstwo ekologiczne oraz Rolnik - Farmer Roku.

Konkurs AgroLiga, prowadzony od 1993 roku, prezentuje dorobek rolnictwa i firm funkcjonujących w branży rolniczej. Laureaci w obydwu kategoriach (rolnik i firma) to najlepsi rolnicy i przedstawiciele agro-przedsiębiorstw, którzy są liderami w regionie, osiągają wysokie rezultaty produkcyjne i ekonomiczne, rozwijają działalność z wykorzystaniem funduszy unijnych oraz wykazują zaangażowanie w życiu lokalnej społeczności. Zdobycie tytułu mistrza i wicemistrza jest świadectwem pomysłowości i kreatywności w poszukiwaniu nowych rozwiązań produkcyjnych. W ostatnim dziesięcioleciu 3 firmy z naszego województwa uzyskały tytuł Mistrza Krajowego, a tytuł Wicemistrza Krajowego – 5 rolników i 3 firmy.

Sposób na sukces – w roku 2020 trwa XX edycja konkursu – wyłania najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Przez 19 lat, wśród 300 nagrodzonych podmiotów, było 18 laureatów i 5 podmiotów wyróżnionych z Warmii i Mazur.

Ideą Konkursu na najlepsze gospodarstwo ekologiczne - odbyło się 12 edycji konkursu - jest szerzenie dobrych praktyk w zakresie rolnictwa ekologicznego oraz rozpowszechnianie wiedzy z zakresu rolnictwa ekologicznego. Ekologiczni rolnicy z naszego województwa 4-krotnie zdobyli najwyższe noty w konkursie w kraju.   

Konkurs Rolnik - Farmer Roku promuje nowoczesne rolnictwo i tych producentów rolnych, którzy dzięki pomysłowości, inicjatywie i wykorzystywaniu narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej modernizują i rozwijają swoje gospodarstwa, a także kreuje pozytywny wizerunek polskiej wsi i rolnictwa. 7 właścicieli gospodarstw rolnych z województwa warmińsko-mazurskiego otrzymało tytuł Rolnik – Farmer Roku.

Konkursy mają charakter otwarty – spełnienie wymagań określonych w regulaminach oraz chęć poddania ocenie stopnia spełnienia tych wymagań, kwalifikują do udziału w konkursach. Zapraszamy do współpracy w tym zakresie.

 

Opracowanie: Małgorzata Micińska-Wąsik