WMODR >> O firmie >> Z życia WMODR >>

Maj 2020

WMODR jako partner Systemu Wiedzy i Innowacji Rolniczych (AKIS)
Funkcjonujące w państwach Unii Europejskiej schematy wdrażania i upowszechniania innowacji rolniczych ewoluowały na przestrzeni lat – od pierwotnego Systemu Wiedzy Rolniczej (Agricultural Knowledge System [AKS]), poprzez System Wiedzy i Informacji Rolniczej (Agricultural Knowledge and Information System [AKIS]) po obecny System Wiedzy i Innowacji Rolniczych (Agricultural Knowledge and Innovation System [AKIS]). Kim są partnerzy systemu, jakie powiązania zachodzą pomiędzy nimi? Próba usystematyzowania informacji w tym zakresie znajduje się poniżej.

Wiedza teoretyczna, jako wytwór umysłowy opisujący rzeczywistość, w połączeniu z wiedzą praktyczną będącą konkretną umiejętnością niezbędną do wykonania danego zadania, gwarantują poprawę konkurencyjności sektora rolnego. Stąd też starania o stworzenie warunków harmonijnego funkcjonowania ogniw Systemu Wiedzy i Innowacji Rolniczych, którymi są badania, edukacja i doradztwo rolnicze.

Dawny, uproszczony schemat przepływu wiedzy [Kania i in. 2011] wyglądał następująco:

Rozwinięty model przepływu wiedzy i informacji zakładał, oprócz wymiany tychże, wzajemne oddziaływanie organizacji i osób obecnych w systemie w celu wypracowania wsparcia podejmowanych decyzji i rozwiązywania problemów. Rolnik mógł podawać informację zwrotną do doradcy, naukowca lub polityka o stopniu zaspokojenia jego potrzeb i oczekiwań.

Uproszczony schemat przepływu wiedzy i informacji w modelu społecznej interakcji [Kania i in. 2011] wyglądał następująco:

Obecny System Wiedzy i Innowacji Rolniczych (AKIS) definiuje się jako „sieć instytutów badawczych, ośrodków doradztwa, szkół rolniczych i pozostałych organizacji pozarządowych, zaangażowanych w pomoc rolnikom w podnoszeniu innowacyjności ich gospodarstw i rozwiązywaniu nowych problemów gospodarczych” [Wawrzyniak 2019].

Model Systemu Wiedzy i Innowacji Rolniczych [Kania i in. 2011] wygląda następująco: 

Systemy wiedzy i innowacji rolniczych w krajach Unii Europejskiej nie mają charakteru sformalizowanego i nie są jednorodne. Na różnice wpływają przede wszystkim zastosowane systemy prawno-organizacyjne, stopień zaawansowania technologicznego, znaczenie rolnictwa w gospodarce narodowej, czy poziom wdrożonych rozwiązań innowacyjnych. W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wprowadzono nowe działanie Europejskie Partnerstwo Innowacyjne (EPI). Strategicznym celem partnerstwa jest ułatwienie wymiany wiedzy fachowej i dobrych praktyk oraz wywołanie dialogu pomiędzy rolnikami, a społecznością badaczy. Przyjęte w Polsce kilka lat temu rozwiązanie dotyczące utworzenia Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) pozwoliło wojewódzkim ośrodkom doradztwa rolniczego intensywniej, w sposób administracyjnie skomponowany prowadzić transfer wiedzy z nauki do praktyki rolniczej. Osiągnięciem SIR są grupy operacyjne EPI na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa.

WMODR efektywnie współdziała z rolnikami, szkołami rolniczymi, instytucjami, których zakres działania obejmuje problematykę obszarów wiejskich. Zadanie na dzisiaj to zacieśnienie współpracy pomiędzy nauką a doradztwem w celu zwiększenia dostępności wiedzy o innowacyjnych rozwiązaniach dla rolnictwa i wsi.

Opracowano na podstawie:

  1. Kania J. i in., System transferu wiedzy dla sektora rolno-spożywczego – oczekiwane kierunki rozwoju, Polish Journal of Agronomy, 2011.
  2. Wawrzyniak B., Przegląd systemów doradztwa rolniczego (FAS) i systemów wiedzy i innowacji rolniczych (AKIS) w krajach członkowskich UE, Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, 2/2019.
Opracowanie: Małgorzata Micińska-Wąsik