WMODR >> O firmie >> Z życia WMODR >>

Kwiecień 2020

Grupy problemowe rolników jako przykład doradztwa grupowego w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie
Szeroko zakrojone zadania wymagają od WMODR oferowania usług doradczych na wysokim poziomie merytorycznym, ale co równie ważne, w formach i metodach atrakcyjnych dla odbiorców tych usług. Stąd też w roku 2020 postanowiono poszerzyć paletę usług o pracę grupową z rolnikami. Utworzono grupy rolników, których łączą profile działalności oraz problemy związane z jej prowadzeniem.

Cel i sposób utworzenia grup
Praca grupowa z rolnikami jest kolejnym krokiem podejmowanym przez WMODR na rzecz transferu wiedzy do praktyki rolniczej. Prowadzącymi spotkania nie będą wyłącznie doradcy terenowi, ale w zależności od potrzeb uczestników grup, spotkania wzbogacą wiedzą i doświadczeniem przedstawiciele podmiotów mogących mieć wpływ na proces rozwiązywania problemów produkcyjnych i organizacyjnych, w tym również przedstawiciele świata nauki. Spotkania praktyki rolniczej z nauką niosą ze sobą obustronne korzyści – rolnicy otrzymują propozycje nowoczesnych rozwiązań swoich problemów, a naukowcy poznają autentyczne potrzeby rolników, co może przełożyć się na utylitarne podejście do tematów badawczych.

W procesie planowania pracy doradczej na rok 2020 przyjęto jako zasadę utworzenie grupy problemowej na terenie każdego z 19 powiatów ziemskich województwa warmińsko-mazurskiego. Typy grup, liczba uczestników, cele powołania mają swoje źródło w doświadczeniu zawodowym doradców terenowych. To bieżący kontakt z rolnikami i współpraca z przedstawicielami jednostek działających w otoczeniu rolnictwa, pozwoliły na wskazanie powyższych. Potrzeby rolników zostały identyfikowane, a wspólnym celem wszystkich grup jest poszukiwanie rozwiązań problemów, jakie stoją przed ich uczestnikami.

Charakterystyka grup

TYP GRUPY

OPIS GRUPY

Grupa producentów żywności ekologicznej

PROBLEMY GRUPY:
Brak punktów skupu surowców i produktów ekologicznych. Niskie ceny za surowce
i produkty. Brak możliwości negocjacji cen za produkty oferowane w małych partiach.
CEL GRUPY:
Wspólna sprzedaż surowców i produktów ekologicznych.
PZDR / LICZBA UCZESTNIKÓW GRUP / DORADCA PROWADZĄCY:
Braniewo / 9 / Krystian Żarnowski
Ełk / 5 / Karol Dobrzyń
Gołdap / 10 / Mirosław Zajączkowski
Ostróda / 5 / Hanna Wolińska

Grupa producentów bydła mlecznego

PROBLEM GRUPY:
Jakość trwałych użytków zielonych.
CEL GRUPY:
Poprawa jakości pasz objętościowych z trwałych użytków zielonych.
PZDR / LICZBA UCZESTNIKÓW GRUP / DORADCA PROWADZĄCY:
Nidzica / 10 / Dariusz Mazur
Szczytno / 7 / Sławomir Skłodowski

PROBLEM GRUPY:
Wydajność krów mlecznych.
CELE GRUPY:
Efektywne zwalczanie chorób.
Prawidłowe żywienie.
Odpowiedni dobór ras mlecznych do stada.
PZDR / LICZBA UCZESTNIKÓW GRUPY / DORADCA PROWADZĄCY:
Węgorzewo / 13 / Justyna Nowak

Grupa hodowców trzody chlewnej

PROBLEMY GRUPY:
Szerzący się wirus afrykańskiego pomoru świń (ASF).
Rosnące koszty związane z bioasekuracją.
CELE GRUPY:
Skuteczna ochrona przed ASF.
Racjonalne zmniejszenie kosztów bioasekuracji.
PZDR / LICZBA UCZESTNIKÓW GRUP / DORADCA PROWADZĄCY:
Działdowo / 6 / Joanna Słupska
Iława / 10 / Grzegorz Kasprowicz

Grupa rolników stosujących środki zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej

PROBLEM GRUPY:
Utrzymanie stabilności plonowania przy zmiennych warunkach klimatycznych.
CEL GRUPY:
Prawidłowa agrotechnika.
PZDR / LICZBA UCZESTNIKÓW GRUP / DORADCA PROWADZĄCY:
Giżycko / 5 / Emil Kobiela
Nowe Miasto Lubawskie / 6 / Iwona Jakielska

Grupa małych gospodarstw rolnych

PROBLEM GRUPY:
Niska rentowność małych gospodarstw.
CELE GRUPY:
Zdefiniowanie możliwości poprawy rentowności.
Wykorzystanie potencjału gospodarstwa jako alternatywnego źródła dochodu.
PZDR / LICZBA UCZESTNIKÓW GRUP / DORADCA PROWADZĄCY:
Olsztyn / 8 / Iwona Szajda
Pisz / 10 / Monika Pałdyna

Grupa producentów żywności zainteresowanych formą rolniczego handlu detalicznego (RHD)

PROBLEM GRUPY:
Niewystarczająca wiedza o procedurze rozpoczęcia sprzedaży w ramach RHD.
CEL GRUPY:
Rozpoczęcie działalności w ramach RHD.
PZDR / LICZBA UCZESTNIKÓW GRUPY / DORADCA PROWADZĄCY:
Olecko / 5 / Karol Sus

Grupa producentów bydła mięsnego

PROBLEM GRUPY:
„Jak dobrze produkować, by dobrze sprzedać”.
CEL GRUPY:
Poprawa jakości żywca wołowego.
PZDR / LICZBA UCZESTNIKÓW GRUPY / DORADCA PROWADZĄCY:
Mrągowo / 5 / Tomasz Pieszko

Grupa producentów roślin bobowatych

PROBLEMY GRUPY:
Niska jakość materiału siewnego. Niskie ph gleby. Zróżnicowane plonowanie.
CEL GRUPY:
Nawiązanie współpracy w grupie rolników; wspólna sprzedaż.
PZDR / LICZBA UCZESTNIKÓW GRUPY / DORADCA PROWADZĄCY:
Lidzbark Warmiński / 15 / Zbigniew Salmanowicz

Grupa producentów zbóż konsumpcyjnych

PROBLEM GRUPY:
Niskie ceny zbóż w skupie.
CEL GRUPY:
Poprawa jakości plonu, m.in. przez dobór odmian odpornych na zmieniające się warunki klimatyczne oraz choroby i szkodniki.
PZDR / LICZBA UCZESTNIKÓW GRUPY / DORADCA PROWADZĄCY:
Kętrzyn / 5 / Andrzej Cybulski

Grupa pszczelarzy amatorów

PROBLEMY GRUPY:
Choroby pszczół. Niewłaściwe relacje między rolnikiem a pszczelarzem.
CELE GRUPY:
Zawiązanie grupowej formy działania (produkcja, sprzedaż, rozwiązywanie problemów produkcyjnych). Podnoszenie u konsumentów miodu i produktów pszczelich świadomości znaczenia ochrony środowiska.
PZDR / LICZBA UCZESTNIKÓW GRUPY / DORADCA PROWADZĄCY:
Bartoszyce / 7 / Bernard Tomaszewski

Grupa rolników zainteresowanych stosowaniem odnawialnych źródeł energii (OZE)

PROBLEMY GRUPY:
Wysokie koszty energii elektrycznej. Niewystarczająca wiedza o możliwości wykorzystania OZE w gospodarstwie.
CEL GRUPY:
Rozpoczęcie stosowania OZE w gospodarstwie.
PZDR / LICZBA UCZESTNIKÓW GRUPY / DORADCA PROWADZĄCY:
Elbląg / 6 /  Alicja Kubisiak


Plan na rok 2020
Spotkania grupowe, oprócz zasadniczego dyskusyjnego charakteru, będą przyjmować różne warianty: spotkania demonstracyjne w gospodarstwach uczestników grup, spotkania wyjazdowe (zwiedzanie targów, wystaw, ale także udział w targach w roli wystawców produktów), spotkania z przedstawicielami jednostek, organizacji, instytucji mogących mieć wpływ na proces rozwiązywania problemów produkcyjnych i organizacyjnych uczestników grup. Grupy rozpoczynają pracę w roku 2020 z założeniem, że niektóre z nich będą funkcjonować w latach następnych. Do podjęcia decyzji o przyszłości grup wykorzystane zostaną: wyniki ankiet wśród uczestników grup na koniec roku, informacje i opinie od doradców prowadzących grupy, wnioski z seminarium podsumowującego roczną pracę grup, w którym udział wezmą uczestnicy grup, doradcy z nimi pracujący oraz rolnicy potencjalnie zainteresowani dołączeniem do istniejącej grupy, bądź zawiązaniem nowej.

Podsumowanie
Rola doradcy w grupie jest niezwykle istotna - komentarze, wyjaśnienia, zachęty z jego strony pozwolą scalić grupę oraz stworzyć dogodne warunki do przyswajania wiedzy i twórczego poszukiwania rozwiązań problemów.

W pracy z grupą dostrzega się szczególnie pozytywne wzajemne oddziaływanie uczestników - tzw. „efekt lustra” - każdy z nich może zobaczyć siebie w innym uczestniku, porównać, dokonać analizy, uchwycić przedmiot dalszych dążeń, wyciągnąć wnioski lub utwierdzić się w przekonaniu, że postępuje w swoim gospodarstwie właściwie.

Doradztwo grupowe nie zastąpi doradztwa indywidualnego – posiada ono swoją niezachwianą funkcjonalność – może natomiast być jedną z korzystnych form pracy doradczej z rolnikami, którzy ocenią ją jako sprawną i efektywną. Po doświadczeniach roku 2020 określone zostaną dalsze potrzeby i możliwości działań WMODR w zakresie prowadzenia grup problemowych rolników na terenie Warmii, Mazur i Powiśla.

Opracowanie: Małgorzata Micińska-Wąsik