WMODR >> O firmie >> Z życia WMODR >>

Luty 2020

Rozwój obszarów wiejskich poprzez tworzenie sieci kontaktów - Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich
Z praktycznego punktu widzenia Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich (KSOW) wspomaga optymalne wykorzystanie polityki zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich przede wszystkim umożliwiając lepszy przepływ informacji między podmiotami zaangażowanymi w projektowanie, realizację i ewaluację strategii i programów rozwoju wsi.

Cele KSOW
KSOW jest kontynuatorem sieci wspierającej realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Powstała, aby zwiększyć udział stron zajmujących się rozwojem obszarów wiejskich we wdrażaniu programów rozwoju obszarów wiejskich, a także dla podniesienia jakości wdrażania tych programów. Nie mniej ważnym celem jest informowanie opinii publicznej o korzyściach płynących z polityki rozwoju obszarów wiejskich oraz wspieranie innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Zasady funkcjonowania KSOW
Podstawą wdrażania KSOW jest plan działania na lata 2014-2020. Plan działania wykonywany jest poprzez dwuletnie plany operacyjne. Budżet KSOW pochodzi ze środków pomocy technicznej PROW. Wybór operacji do realizacji w ramach KSOW odbywa się w drodze konkursu dla partnerów KSOW, czyli podmiotów aktywnie zaangażowanych w rozwój obszarów wiejskich wyrażających chęć otrzymywania i dostarczania informacji w tym zakresie. 17 stycznia br. zakończył się czwarty konkurs w perspektywie finansowania rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020.

Działania KSOW
KSOW kierunki realizacji swoich celów ujęła w trzynaście działań. Wyczerpują one formy współpracy, informowania oraz wymiany wiedzy i doświadczeń możliwe do realizacji w ramach Sieci. Warto wymienić chociażby działanie 5. Poszukiwanie partnerów KSOW do współpracy w ramach działania „Współpraca”, działanie 10. Organizacja i udział w targach, wystawach tematycznych na rzecz prezentacji osiągnięć i promocji polskiej wsi w kraju i za granicą, czy działanie 11. Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu.

WMODR koordynuje wojewódzką Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich
Warmińsko-Mazurski ODR, jak każdy z 16 Ośrodków funkcjonujących w kraju, realizuje wojewódzkie zadania KSOW wykonywane w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR). Zadaniami tymi są, m.in.: ułatwianie partnerom KSOW tworzenia sieci kontaktów w ramach SIR, gromadzenie i udostępnianie społeczeństwu wyników badań naukowych i prac rozwojowych dotyczących innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich, współpraca w ramach Sieci europejskiego partnerstwa innowacyjnego (EPI), realizacja planu działania dotyczącego SIR w województwie.

Wybrane operacje WMODR zrealizowane w ramach KSOW

  • „Kreatywna wieś – gospodarstwa opiekuńcze jako innowacyjny kierunek w turystyce” – wyjazd studyjny na teren województwa kujawsko-pomorskiego, którego celem było zapoznanie uczestników z wiejskimi formami organizacji opieki nad osobami starszymi lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym – operacja SIR.
  • „Olimpiada Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie” – dwuetapowy konkurs wiedzy oraz praktycznych umiejętności rolniczych dla młodych rolników – operacja KSOW.
  • „Certyfikacja produktu tradycyjnego - innowacyjny kierunek promocji żywności regionalnej” – wyjazd studyjny na teren województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego do gospodarstw i przedsiębiorstw wykorzystujących certyfikację produktów w promocji wytwarzanej przez nich żywności regionalnej – operacja SIR.
  • „Innowacje w prowadzeniu gospodarstwa ekologicznego” – wyjazd studyjny do Francji dający uczestnikom, poprzez prezentację francuskich dobrych praktyk, wsparcie w zakresie rozwoju rolnictwa ekologicznego – operacja SIR.
  • „Warmińsko-Mazurska Wystawa Zwierząt Hodowlanych” – dwudniowa wystawa zwierząt najważniejszych ras utrzymywanych w kraju z prezentacją najcenniejszych sztuk bydła mlecznego, bydła mięsnego, koni zimnokrwistych, owiec i kóz - operacja KSOW.
  • „Warmińsko-Mazurskie Forum Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich” – dwudniowa konferencja i dyskusje panelowe nad aktualnie istotnymi zagadnieniami branży rolniczej - operacja SIR.

Pomysły na wszystkie operacje pochodzą z codziennej pracy specjalistów Ośrodka z rolnikami, innymi mieszkańcami obszarów wiejskich, doradcami terenowymi oraz przedstawicielami podmiotów, dla których rolnictwo stanowi oś funkcjonowania, stąd też odpowiadają na realne potrzeby i poszukują rozwiązań zidentyfikowanych problemów. Takie też cele przyświecały specjalistom Ośrodka konstruującym propozycje operacji na rok 2020 i 2021 złożone do konkursu.

Opracowanie: Małgorzata Micińska-Wąsik