WMODR >> O firmie >> Z życia WMODR >>

Styczeń 2020

Priorytetowe kierunki działalności Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie (WMODR)
Olsztyński ODR, jak każdy z 16 funkcjonujących w kraju, pracuje na bazie rocznych programów działalności. Zapisane w nich zadania z zakresu doradztwa rolniczego są precyzyjnie opisane co do form, metod oraz zasięgu. Program działalności WMODR na rok 2020 zawiera działania i czynności doradcze, których wykonanie przyczyni się do realizacji projektów wskazanych w „Planie dla wsi”, czyli rządowym programie rolnym. Założenia tego planu są konkretne i realne. Po pierwsze: ugruntowanie pozycji rolnictwa jako jednego z filarów polskiej gospodarki; po drugie: wykorzystanie potencjału rolnictwa, aby dochody rolników pochodziły przede wszystkim z produkcji rolnej; po trzecie: ustabilizowanie produkcji rolnej na wysokim poziomie. Przykłady projektów „Planu dla wsi” to, m.in. zwiększenie dofinansowania do paliwa rolniczego, większa sprzedaż bezpośrednia i rolniczy handel detaliczny, zdrowa polska żywność, polskie pasze, rolnictwo dla ekologii, czy walka z ASF.

Doradztwo publiczne to służba
WMODR jest częścią systemu doradztwa funkcjonującego w Polsce i wspiera aktywizację społeczno-gospodarczą na obszarach wiejskich. Nieustanna edukacja oraz wykorzystanie metod transferu wiedzy, obok właściwych rozwiązań legislacyjnych, to główne czynniki rozwoju rolnictwa. Dzisiejsza wieś to dwie grupy odbiorców działań ośrodków doradztwa rolniczego – rolnicy oraz inni mieszkańcy obszarów wiejskich. Dwie grupy żyjące razem, ale posiadające inne potrzeby, inne problemy, inne oczekiwania. Rolnik produkujący żywność powinien mieć możliwość osiągnięcia dochodu ze swojej działalności zapewniającego spokojne i godne bytowanie jego i jego rodziny. Dla niego Ośrodek ma ofertę doradztwa w zakresie wdrażania innowacyjnych rozwiązań do praktyki. Ale Ośrodek wspiera doradczo także osoby odchodzące z rolnictwa, szczególnie w tzw. okresie przejściowym – w zakresie przedsiębiorczości pozarolniczej, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, możliwości reorientacji zawodowej.

Formy pracy Ośrodka z odbiorcami usług
WMODR doradza, informuje i szkoli. Demonstracje polowe, pokazy, szkolenia, porady indywidualne to tylko niektóre formy i metody pracy doradców z rolnikami i innymi mieszkańcami obszarów wiejskich. Cel publicznego doradztwa rolniczego jest jeden, niezmienny od lat – wspieranie innowacji w rolnictwie. Procesy zmian rozwojowych charakteryzuje ciągłość, dlatego zapotrzebowanie na szkolenia, informacje oraz doradztwo, chociażby w zakresie wykorzystania roślin wysokobiałkowych w żywieniu zwierząt, prawidłowego nawożenia, wapnowania, sposobów przetwarzania żywności na poziomie gospodarstwa, nigdy się nie zmniejsza. Ośrodek upowszechnia wiedzę rolniczą organizując szkolenia, seminaria, konferencje, szkolenia terenowe. Świadczone przez pracowników doradztwo indywidualne ma na celu przedstawienie rolnikowi, który znalazł się w sytuacji problemowej, różnych propozycji rozwiązań problemu. Prowadzimy działalność promocyjną gospodarstw prezentując dorobek branżowy, najlepsze wyniki hodowlane i produkcyjne oraz towary podczas wystaw, targów, konkursów. Działania upowszechnieniowe, szkoleniowe, informacyjne Ośrodka są wzbogacone działalnością wydawniczą. Ponadto w Ośrodku sporządzane są opracowania ekonomiczne, finansowe i technologiczne, a także wypełniane wnioski i inne dokumenty niezbędne do ubiegania się o przyznanie pomocy finansowanej lub współfinansowanej ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej lub innych instytucji krajowych lub zagranicznych. Dużo uwagi w Ośrodku poświęcone jest doskonaleniu kadry – jedynie kierunkowo wykształcona, ściśle merytoryczna kadra, stale doskonaląca wiedzę i umiejętności, może sprostać wyzwaniom stawianym przez odbiorców doradztwa oraz wynikającym z konkurencyjnego rynku usług doradczych.

Priorytety doradcze na rok 2020

  • upowszechnianie informacji na temat ASF,
  • ochrona wód i powietrza, uwzględniająca wymagania ramowej dyrektywy wodnej, dyrektywy azotanowej, dyrektywy NEC,
  • upowszechnianie wiedzy z zakresu gospodarowania wodą w gospodarstwie,
  • upowszechnianie wiedzy i promocja produkcji zdrowej żywności,
  • upowszechnianie wiedzy na temat produkcji żywności na niewielką skalę i wprowadzania jej na rynek w krótkich łańcuchach dystrybucji,
  • promocja oraz wsparcie współpracy i różnych form wspólnego działania (formalnych i nieformalnych),
  • wsparcie rolników w podejmowaniu i rozwoju działalności pozarolniczej z wykorzystaniem potencjału naturalnego, kulturowego oraz społecznego obszarów wiejskich,
  • wsparcie wdrażania Wspólnej Polityki Rolnej.

Priorytetem przekrojowym jest poszerzanie współpracy i wymiany wiedzy pomiędzy partnerami Systemu Wiedzy i Innowacji w Rolnictwie (AKIS), w szczególności pomiędzy nauką a praktyką rolniczą. Działania ODR będą upowszechniać rozwiązania nowe lub innowacyjne oraz sieciować partnerów AKIS.

Każda osoba, która poszukuje wiedzy z ww. zakresów, powinna zgłosić się do najbliższego doradcy gminnego.

Opracowanie: Małgorzata Micińska-Wąsik