WMODR >> Informacje branżowe >>

Wspólna Polityka Rolna

Wspólna Polityka Rolna stanowi pomost pomiędzy oczekiwaniami obywateli UE względem rolnictwa, a potrzebami unijnych rolników stojących w obliczu wyzwań gospodarczych i środowiskowych. Jest inwestycją Unii Europejskiej  w sektor strategiczny pod względem żywności, środowiska i wzrostu gospodarczego na obszarach wiejskich.


W czerwcu 2013 r. instytucje unijne uzgodniły nowy kierunek dla Wspólnej Polityki Rolnej.
Reforma została ukształtowana w wyniku debaty publicznej z udziałem obywateli i zainteresowanych stron w celu przystosowania jej do nowych wyzwań pod względem:

 • konkurencyjnej pozycji europejskiego rolnictwa;
 • sprawiedliwości i zróżnicowania systemów rolnictwa w całej Europie;
 • zmian klimatu i ochrony zasobów naturalnych oraz
 • relacji między podmiotami w całym łańcuchu żywnościowym.

Sprawiedliwsza, bardziej ekologiczna i wydajna polityka

Nowa WPR posiada krótko-, średnio- i długoterminowe narzędzia umożliwiające zabezpieczenie wydajności unijnego sektora rolniczego w celu produkowania wysokiej jakości żywności dla ponad 500 mln konsumentów, zwiększenia stabilności gospodarczej i ekologicznej sektora oraz zachowania różnorodności unijnych terenów wiejskich, tradycji i praktyk rolniczych. Jej celem jest:

Zapewnienie niezawodnych dostaw zdrowej, przystępnej cenowo żywności

 • Uczynienie atutu z różnorodności rolnictwa. Płatności bezpośrednie będą sprawiedliwiej dzielone między państwa członkowskie, regiony i rolników, aby w pełni uwzględniać różne tradycje, praktyki rolnicze i gospodarki rolne Europy.
 • Umocnienie pozycji rolników w łańcuchu dostaw, aby umożliwić im uzyskanie najlepszej ceny rynkowej za produkty. Organizacje branżowe i międzybranżowe otrzymają nowe uprawnienia, aby mogły zwiększać wydajność, a organizacje producentów otrzymają wsparcie dla rozwijania sprzedaży bezpośredniej pomiędzy producentami                                      a konsumentami.
 • Zapewnienie lepszej ochrony przed zmiennością cen. Promowany będzie fundusz wspólnego inwestowania i ubezpieczenie dochodu z działalności rolniczej. Nowa rezerwa kryzysowa zapewni natychmiastową pomoc dla rolników na wypadek recesji, kryzysu związanego z warunkami pogodowymi lub innego rodzaju czynnikami.

Uczynienie rolnictwa bardziej ekologicznym i wydajnym

 • Zachęcanie do lepszego wykorzystania zasobów naturalnych, aby przeciwdziałać zmianom klimatu  i chronić różnorodność biologiczną. 30% płatności bezpośrednich i 30% finansowania rozwoju obszarów wiejskich będzie związane z metodami zrównoważonej produkcji. Zapewnienie specjalnej pomocy dla rolnictwa ekologicznego.
 • Podwojenie finansowania na rzecz badań, innowacji i dzielenia się wiedzą w tym w ramach nowego europejskiego partnerstwa innowacyjnego. Zachęca ono do bliższej współpracy naukowców i rolników, pomaga w modernizacji oraz pozwala produkować więcej i lepiej przy mniejszym nakładzie środków.

Rewitalizacja obszarów i społeczności wiejskich

 • Zwiększenie liczby rolników w całej Europie poprzez uczynienie tego zawodu atrakcyjniejszym dla młodych ludzi. Młodzi rolnicy poniżej 40 roku życia będą otrzymywali o 25% większe wsparcie dochodowe przez pierwszych pięć lat działalności w sektorze.
 • Stymulowanie zatrudnienia i przedsiębiorczości poprzez wspieranie przedsiębiorstw zajmujących się nie tylko produkcją żywności, ale także, między innymi, przetwarzaniem żywności lub turystyką wiejską.
 • Zapewnienie lepszego ukierunkowania wsparcia dochodowego w celu stymulowania wzrostu i zatrudnienia. Z płatności będą korzystać tylko „aktywni” rolnicy. Rolnicy pracujący na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania kwalifikują się do dodatkowego finansowania, tak jak drobni producenci rolni, dla których pomoc będzie uproszczona.

WPR ma zasadnicze znaczenie dla ochrony przyszłości rolnictwa i życia na obszarach wiejskich w Europie.