wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Wieści z PZDR >>

Szkolenie "Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo Wodne"

Data utworzenia: 02-03-2023 ; Powiat: działdowski

Woda nie jest jedynie produktem handlowym, lecz także wspólnym dobrem i ograniczonym zasobem, który należy chronić i wykorzystywać w zrównoważony sposób, zarówno pod względem jakości, jak i ilości. Zasoby wodne znajdują się jednak pod dużą presją w związku z zapotrzebowaniem na wodę w wielu różnych sektorach, w tym również w sektorze rolnym. Świadomość w tym zakresie pozwala zrozumieć konieczność podejmowania środków zapobiegających zanieszczyszczeniu wód bądź ograniczających zanieczyszczenie, szczególnie w odniesieniu do azatonaów pochodzenia rolniczego. Jak wynika ze sprawozdaniaania Dyrektywy azotanowej, to właśnie azotany powodują nadmierne zanieczyszczenie wód i pozostają ważnym problemem w wielu częściach UE. Dlatego też niezwykle istotne jest zrównoważone wykorzystywanie wody i stosowanie kodeksu dobrej praktyki rolniczej w celu zapewnienia dobrego stanu środowiska wszystkich zasobów wodnych.

Osoby zainteresowane odtwarzaniem, ochroną i wzbogacaniem ekosystemów powiązanych z rolnictwem i leśnictwem w celu poprawy gospodarki wodnej zapraszamy na bezpłatne jednodniowe szkolenia pn. OBOWIĄZKI ROLNIKA W ŚWIETLE USTAWY PRAWO WODNE

Szkolenia realizowane są w ramach operacji współfinansowanej przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” poddziałania 1.1 „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

Harmonogram szkoleń:

Szolenie odbędzie się 22.03.2023 w sali bankietowej "Pod Czerwoną Jarzębiną" Wielki Łęck 7, 13-230 Wielki Łęck. Organizatorem szkolenia jest doradca Paweł Psiuk z ZD Działdowo nr. Tel do kontaktu 665-893-332

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie w ramach Działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” poddziałanie 1.1  „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 realizuje operację pn. „Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne”. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

Zakres tematyczny:

  1. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne – jej znaczenie dla rolnictwa. Korzystanie z wód, usługi wodne, własność wód oraz obowiązki ich właścicieli. Zasady wykonywania i utrzymywania urządzeń melioracji wodnych oraz funkcjonowania spółek wodnych i związków wałowych. Zgody wodnoprawne dla rolnictwa.
  2. Zarządzanie wodami, w tym zarządzanie ryzykiem powodziowym oraz przeciwdziałanie skutkom suszy. Zasady ochrony wód, w tym rolnicze wykorzystanie ścieków oraz zakaz gromadzenia odchodów zwierzęcych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią. Kontrola gospodarowania wodami. Instrumenty ekonomiczne w gospodarowaniu wodami – system opłat.
  3. Zabiegi agrotechniczne oraz zabiegi kształtowania krajobrazu sprzyjające zatrzymywaniu wody a tym samym przeciwdziałające skutkom suszy.
  4. Ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych:

✓ Działania obowiązkowe – Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu, w tym:

  1. sposoby i warunki rolniczego wykorzystania nawozów azotowych,
  2. terminy, w których dozwolone jest rolnicze wykorzystanie nawozów,
  3. warunki przechowywania odchodów zwierzęcych, w tym powierzchnie i pojemności urządzeń do ich przechowywania,
  4. zasady planowania prawidłowego nawożenia azotem,
  5. kontrola i opłaty,
  6. finansowanie przedsięwzięć mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych. 

✓ Działania dobrowolne – zbiór zasad dobrej praktyki rolniczej.

 

Więcej informacji o projekcie dostępne na stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 

Opracowanie: Paweł Psiuk