wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Wieści z PZDR >>

Interwencja w zakresie wsparcia powierzchniowego dla rolnictwa ekologicznego.

Data utworzenia: 12-02-2023 ; Powiat: olsztyński

Interwencja stanowi, co do zasady, kontynuację wdrażanego w ramach PROW 2014-2020 działania Rolnictwo ekologiczne PROW 2014-2020, tzn. wsparcie będzie udzielane do powierzchni różnych grup upraw, tj.: rolnicze, warzywne, zielarskie, sadownicze podstawowe, jagodowe, sadownicze ekstensywne, paszowe oraz TUZ, prowadzonych zgodnie z zasadami rolnictwa ekologicznego: w okresie konwersji i po okresie konwersji.

Beneficjentami interwencji będą rolnicy objęci nadzorem jednostki certyfikującej
w ramach systemu kontroli i certyfikacji w rolnictwie ekologicznym.

Celem interwencji jest wspieranie dobrowolnych zobowiązań rolników, którzy podejmują się utrzymać lub przejść na praktyki i metody rolnictwa ekologicznego określone w prawodawstwie unijnym i krajowym.

Wszystkie uprawy deklarowane do wsparcia finansowego w ramach interwencji podlegają kontroli jednostek certyfikujących.

Zobowiązania w ramach interwencji – Rolnictwo ekologiczne obejmują okres 5 lat.

Płatności ekologiczne w okresie konwersji, w ramach 5-letniego zobowiązania, przysługują nie dłużej niż przez okres pierwszych 3 lat realizacji zobowiązania, z tym że jeżeli dany rolnik do danego gruntu otrzymał płatności ekologiczne w ramach analogicznych działań PROW 2004-2006, PROW 2007-2013 i PROW 2014-2020 – do takiego gruntu przysługują płatności ekologiczne wg stawek określonych dla okresu po konwersji.

Wymagania dla interwencji:

 • warunek podstawowy - prowadzenie produkcji rolnej z przepisami określonymi m.in. w rozporządzeniu PE i Rady (UE) 2018/848 oraz w ustawie o rolnictwie ekologicznym;
 • obowiązek produkcji ekologicznej i odpowiednie przeznaczenie zbioru;
 • uprawa gatunków roślin określonych na poziomie przepisów krajowych;
 • posiadanie min. obsady zwierząt – w przypadku płatności do upraw paszowych na gruntach ornych oraz do trwałych użytków zielonych;
 • posiadanie zwierząt w obsadzie 0,5-1,5 DJP na każdy hektar UR – w przypadku premii za prowadzenie zrównoważonej produkcji roślinno-zwierzęcej;
 • zachowanie trwałych użytków zielonych (nie dotyczy pakietu Małe gospodarstwa z uprawami ekologicznymi);
 • posiadanie planu działalności ekologicznej;
 • w przypadku podstawowych upraw sadowniczych, ekstensywnych upraw sadowniczych oraz upraw jagodowych:
 • uprawa gatunków w okresie owocowania, a w przypadku upraw niebędących w okresie owocowania - potwierdzenie, że do założenia tych upraw wykorzystano materiał nasadzeniowy odpowiedniej jakości;
 • utrzymanie minimalnej obsady dla poszczególnych gatunków roślin z tolerancją do 10%;
 • coroczne wykonywanie na plantacji zabiegów uprawowych i pielęgnacyjnych.

Wysokość wsparcia:

Płatności ekologiczne będą przyznawane do powierzchni (ha) upraw prowadzonych metodami ekologicznymi (tj. upraw w okresie konwersji lub upraw już ekologicznych). Płatności zostały określone na podstawie poniesionych kosztów i utraconych dochodów związanych z realizacją wymagań określonych dla interwencji.

Płatności do powierzchni upraw w okresie konwersji – w ramach 5-letniego zobowiązania, przysługują nie dłużej niż przez okres pierwszych 3 lat realizacji zobowiązania.

Stawki płatności proponowane od 2023 r. są zróżnicowane w zależności od grupy upraw i okresów konwersji/po konwersji i są wyższe średnio o 35% w porównaniu do stawek z 2021 r. (i średnio o 84% względem stawek z 2015 r.).

Dodatkowo płatności mogą być powiększone o częściową rekompensatę kosztów transakcyjnych poniesionych z tytułu kosztów kontroli gospodarstwa przeprowadzanej przez jednostkę certyfikującą w ramach systemu kontroli w rolnictwie ekologicznym. Ubieganie się o zwrot kosztów transakcyjnych będzie dobrowolne dla rolników.

Wysokość kosztów transakcyjnych dla gospodarstw będzie zróżnicowana ze względu na ich wielkość i ze względu na wysokość otrzymanej płatności ekologicznej (tj. ze względu na rodzaj upraw).

W ramach interwencji stosowana będzie degresywność płatności.

Płatności ekologiczne będą przyznawane w wysokości:

 • 100% stawki podstawowej – za powierzchnię od 0,10 ha do 50 ha;
 • 75% stawki podstawowej – za powierzchnię powyżej 50 ha do 100 ha;
 • 60% stawki podstawowej – za powierzchnię powyżej 100 ha.


Tabela 7. Szacowane stawki płatności dla Interwencji – Rolnictwo ekologiczne

 

             Szacowane stawki płatności [zł/ha]

w okresie konwersji

po okresie konwersji

w okresie konwersji     z premią

po okresie konwersji       z premią

Uprawy rolnicze

1 697

1 571

2 270

2 144

Uprawy warzywne

3 021

2 391

3 594

2 964

Uprawy zielarskie

1 856

                       2 429

Uprawy paszowe na GO

1 638

1 504

2 211

2 077

TUZ

1 043

                       1 616

Podstawowe uprawy sadownicze

3 105

1 961

3 678

2 534

Uprawy jagodowe

2 495

2 213

3 068

2 786

Ekstensywne uprawy sadownicze

1 326

                       1 899

Małe gospodarstwa z uprawami ekologicznymi

1 640

                        2 213

Premia za zrównoważoną produkcję roślinno-zwierzęcą

573

                             -

 

Nowe rozwiązania (w stosunku do działania Rolnictwo ekologiczne PROW 2014-2020),
to m.in.:

 • płatność dla Małych gospodarstw z uprawami ekologicznymi - płatność
  w jednakowej wysokości do każdego ha UR zadeklarowanego do płatności ekologicznych niezależnie od rodzaju uprawy dostępna dla gospodarstw o powierzchni do 10 ha UR. W ramach tej płatności rolnicy będą mogli deklarować małe powierzchnie upraw, które nie stanowiłyby odrębnej działki rolnej. Tym samym takie małe powierzchnie upraw zostaną objęte wsparciem.

Znacznie uprości się zarówno sposób wnioskowania o płatności ekologiczne jak
i sposób realizacji zobowiązań ekologicznych dzięki braku obowiązku wskazywania we wniosku czy uprawa prowadzona jest na gruncie w konwersji czy po konwersji
i jednej stawce płatności do wszystkich rodzajów upraw;

 • premia za zrównoważoną produkcją roślinno-zwierzęcą - dodatkowa płatność
  do każdego hektara zgłoszonego do płatności ekologicznej w przypadku posiadania obsady zwierząt od 0,5 do 1,5 DJP/ha na każdy hektar UR w gospodarstwie.

Płatność ta stanowi dodatkowe wsparcie produkcji zwierzęcej w gospodarstwach prowadzących produkcję rolną metodami ekologicznymi;

 • uproszczone zasady ubiegania się o wsparcie/uproszczone wnioskowanie – rolnicy będą deklarować jedynie pakiet realizowany na danej działce rolnej bez wskazywania czy prowadzona uprawa jest w okresie konwersji, czy też jest już ekologiczna.

 

Źródło: MRiRW
Opracowanie: Anna Głoskowska