wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Wieści z PZDR >>

Modernizacja gospodarstw rolnych – w obszarze zielona energia w gospodarstwie

Data utworzenia: 23-01-2023 ; Powiat: elbląski

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, iż od 31 stycznia do 1 marca 2023r. prowadzić będzie nabór wniosków w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” z PROW 2014-2020 w obszarze zielona energia w gospodarstwie (obszar F).

Pomoc będzie przyznawana w postaci zwrotu poniesionych kosztów kwalifikowanych. Dofinansowanie standardowo wynosi 50% kosztów kwalifikowanych , zaś w przypadku gdy o pomoc ubiega się „młody rolnik”- 60%.  

Koszty kwalifikowalne obejmują m.in.: zakup urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego i magazynowania tej energii, budowę lub zakup elementów infrastruktury technicznej niezbędnej do instalacji urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego i magazynowania tej energii, zakup pomp ciepła.

Istotne jest, żeby produkcja prądu przez urządzenia objęte dofinansowaniem była dostosowana do zużycia energii elektrycznej gospodarstwa. Całkowita moc tych urządzeń nie może przekroczyć 50 kilowatów (kW), przy czym wykorzystanie mocy przypadające na budynki mieszkalne jednorodzinne nie przekroczy 10 kW i będzie stanowić nie więcej niż 20% całkowitej mocy urządzeń.

Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne w ramach obszaru F nie może przekroczyć 150 tys. zł.

Wszystkich chętnych rolników, którzy są zainteresowani do skorzystania z operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych” i chcą skorzystać z pomocy naszych doradców zapraszamy do kontaktu.

Źródło: https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-413-modernizacja-gospodarstw-rolnych--w-obszarze-zielona-energia-w-gospodarstwie
Opracowanie: Paulina Chlewińska