wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Wieści z PZDR >>

Wsparcie na zielona energię w gospodarstwie rolnym z PROW 2014-2020

Data utworzenia: 03-01-2023 ; Data wydarzenia: 03-01-2023 ; Powiat: olsztyński

Instalacje fotowoltaiczne nie emitują zanieczyszczeń, pracują bezgłośnie, nie emitują CO₂, czyli nie ingerują w środowisko oraz nie wytwarzają szkodliwych dla ludzi i zwierząt substancji. Energia słoneczna jest obecnie najbezpieczniejszym odnawialnym źródłem energii.

Nabór na wsparcie w tym zakresie zostanie ogłoszony przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Cele


W ramach nowego obszaru planuje się, że:

 • Będą realizowane inwestycje, w ramach których będą tworzone instalację wytwarzające energię z promieniowania słonecznego i magazyny tej energii.
 • Inwestycje będą mogły dotyczyć także inteligentnych systemów zarządzania energią z możliwością zainstalowania pomp ciepła.
 • Zastosowane rozwiązania pozwolą na wytwarzanie czystej energii.
 • Wyprodukowana energia z promieniowania słonecznego będzie zużywana do obsługi urządzeń występujących w gospodarstwie rolnym, np. system oświetlenia, czy wentylacji. Pozwoli to uniezależnić budynki gospodarcze od dostaw tradycyjnie wytwarzanej energii.
 • Pomoc będzie udzielana na inwestycje poprawiające ogólne wyniki gospodarstw rolnych prowadzących zarobkową działalność rolniczą.

Na co można przeznaczyć wsparcie?


Wsparcie może obejmować:

 • koszty zakupu instalacji produkujących energię z promieniowania słonecznego o zainstalowanej mocy elektrycznej do 50 kW wraz z magazynami energii i systemami inteligentnego zarządzania energią;
 • koszty zakupu pompy ciepła – o ile będzie stanowiła integralną cześć instalacji produkującej energię z promieniowania słonecznego;
 • koszty montażu instalacji ww. urządzeń do produkcji energii;
 • koszty ogólne związane z wydatkami, o których mowa w ww. punktach, takie jak koszty przygotowania dokumentacji technicznej operacji, sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego, czy koszty związane z kierowaniem robotami budowlanymi, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo na temat zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności;
 • koszty zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego i zakupu patentów, licencji, praw autorskich, znaków towarowych.

Jakie wsparcie można teraz uzyskać?


Wsparcie, które będzie można uzyskać, to:

 • 60 proc. kosztów kwalifikowalnych operacji w przypadku młodych rolników i inwestycji zbiorowych albo
 • 50 proc. kosztów kwalifikowalnych w przypadku pozostałych operacji i nie mniej niż 30 proc. kosztów kwalifikowalnych.

Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne w ramach obszaru F nie może przekroczyć 150 tys. zł.

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wsparcie-na-zielona-energie-w-gospodarstwie-rolnym-z-prow-20142020
Opracowanie: Anika Karolak