WMODR >> Strona główna >> Artykuł na głównej stronie >>

Wsparcie korzystania z usług doradczych

Wsparcie korzystania z usług doradczych

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie
realizuje operację w zakresie świadczenia usług doradczych w ramach poddziałania 2.1
„Wsparcie korzystania z usług doradczych” objętego PROW 2014-2020.

W ramach operacji realizowane są trzyletnie programy doradcze w gospodarstwach rolnych położonych w trzech podregionach statystycznych NUTS-3 województwa warmińsko-mazurskiego (podregion elbląski, podregion ełcki, podregion olsztyński).

Celem operacji jest poprawa wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwianie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, szczególnie z myślą o zwiększeniu uczestnictwa w rynku i zorientowania na rynek, a także zróżnicowania produkcji rolnej.

Rodzaje programów doradczych

Program doradczy nr 1
1.1. Analiza sytuacji produkcyjno-ekonomicznej gospodarstwa rolnego.
1.2. Rachunkowość w gospodarstwie rolnym.
1.3. Ocena dostosowania gospodarstwa rolnego do norm i wymogów wzajemnej zgodności.

Program doradczy nr 2
2.1. Analiza sytuacji produkcyjno-ekonomicznej gospodarstwa rolnego.
2.2. Rachunkowość w gospodarstwie rolnym.
2.3. Dostosowanie gospodarstwa rolnego do wymogów BHP.

Program doradczy nr 3
3.1. Analiza sytuacji produkcyjno-ekonomicznej gospodarstwa rolnego.
3.2. Rachunkowość w gospodarstwie rolnym.
3.3. Integrowana ochrona roślin, w tym ocena zagrożenia agrofagami i pomoc rolnikom w podejmowaniu decyzji w zakresie stosowania metod i zabiegów.

Program doradczy nr 4
4.1. Analiza sytuacji produkcyjno-ekonomicznej gospodarstwa rolnego.
4.2. Rachunkowość w gospodarstwie rolnym.
4.3. Uczestnictwo w systemach jakości lub system rolnictwa ekologicznego, w tym pomoc w podejmowaniu decyzji o przystąpieniu do działania rolnictwo ekologiczne oraz pomoc w realizacji działania rolnictwo ekologiczne.

Usługi doradcze są świadczone rolnikom bezpłatnie.

Operacja zakłada realizację 842 programów doradczych.

Działanie 2 „Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw” poddziałanie 2.1 „Wsparcie korzystania z usług doradczych” objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Koordynacja projektu:
Dział Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw
dr Iwona Galewska-Gurzińska, 89/ 535 76 84, wew. 46; tel. kom. 695 990 224
e-mail: i.galewska-gurzinska@w-modr.pl