WMODR >> Strona główna >> Artykuł na głównej stronie >>

Priorytetowe kierunki działania Ośrodka w 2020 roku

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wskazało priorytetowe obszary działań ośrodków doradztwa rolniczego w roku 2020, są nimi: 

1. Upowszechnianie informacji na temat ASF, szczególnie w zakresie przestrzegania zasad bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie oraz konsekwencji związanych z pojawieniem się choroby w stadzie.

2. Ochrona wód i powietrza, uwzględniająca wymagania ramowej dyrektywy wodnej, dyrektywy azotanowej, dyrektywy NEC, w tym:

 • upowszechnianie dobrych praktyk rolniczych mających na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych, programu azotanowego oraz wymagań ramowej dyrektywy wodnej,
 • sparcie realizacji ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie, w szczególności poprzez upowszechnianie wiedzy nt. pozytywnej roli wapnowania w procesie produkcji rolniczej,
 • upowszechnianie dobrych praktyk rolniczych dotyczących ograniczenia emisji amoniaku do powietrza.

3. Upowszechnianie wiedzy z zakresu gospodarowania wodą w gospodarstwie, w tym:

 • praktyk rolniczych mających na celu zwiększenie retencji,
 • powtórnego wykorzystania wody w gospodarstwie.

4. Upowszechnianie wiedzy i promocja produkcji zdrowej żywności, w tym w zakresie:

 • higieny produkcji żywności pochodzenia roślinnego w gospodarstwie,
 • rolnictwa ekologicznego,
 • bezpieczeństwa żywności oraz ochrony zwierząt, w szczególności obowiązujących przy uboju z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią,
 • możliwości i sposobów wykorzystywania pasz niemodyfikowanych genetycznie w żywieniu zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem rodzimych źródeł białka paszowego,
 • przeciwdziałania antybiotykooporności u ludzi i zwierząt,
 • przeciwdziałania marnowaniu żywności.

5. Upowszechnianie wiedzy na temat produkcji żywności na niewielką skalę i wprowadzania jej na rynek w krótkich łańcuchach dystrybucji, w tym na temat działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej, rolniczego handlu detalicznego i sprzedaży bezpośredniej.

6. Promocja oraz wsparcie współpracy i różnych form wspólnego działania (formalnych i nieformalnych), w szczególności grup producentów rolnych i spółdzielni.

7. Wsparcie rolników w podejmowaniu i rozwoju działalności pozarolniczej z wykorzystaniem potencjału naturalnego, kulturowego oraz społecznego obszarów wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem funkcji turystycznych, edukacyjnych i opiekuńczych.

8. Wsparcie wdrażania Wspólnej Polityki Rolnej, w tym w zakresie:

 • działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w tym nowego działania PROW 2014-2020 „Dobrostan zwierząt",
 • systemu wsparcia bezpośredniego gospodarstw rolnych,
 • informowania i upowszechniania wiedzy odnośnie do założeń WPR po 2020 r.

Priorytetem przekrojowym jest poszerzanie współpracy i wymiany wiedzy pomiędzy partnerami Systemu Wiedzy i Innowacji w Rolnictwie (AKIS), w szczególności pomiędzy nauką a praktyką rolniczą. Działania ODR będą upowszechniać rozwiązania nowe lub innowacyjne oraz sieciować partnerów AKIS.