WMODR >> Strona główna >> Artykuł na głównej stronie >>

Priorytety w pracy doradczej w 2022 roku

 1. Upowszechnianie informacji nt. zasad zapobiegania ASF i grypie ptaków.
 2. Dostosowanie do zmian klimatycznych oraz ochrona wód, gleby i powietrza (uwzględniająca wymagania ramowej dyrektywy wodnej, dyrektywy azotanowej, dyrektywy NEC, aktualnych inicjatyw Zielonego Ładu), w tym:
 • racjonalne gospodarowanie wodą w rolnictwie (w tym poprzez zwiększenie retencji wodnej i działalność lokalnych partnerstw wodnych),
 • dobre praktyki rolnicze mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych, program azotanowy,
 • ochrona i sposoby utrzymania żyzności gleb,
 • dobre praktyki rolnicze dotyczące ograniczenia emisji amoniaku do powietrza,
 • dobre praktyki dotyczące redukcji gazów cieplarnianych,
 • ograniczenie ryzyka związanego z stosowaniem środków ochrony roślin.
 1. Produkcja żywności wysokiej jakości, w tym w zakresie:
 • rolnictwa ekologicznego,
 • bezpieczeństwa żywności oraz ochrony zwierząt w zakresie przepisów obowiązujących przy uboju z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią,
 • przeciwdziałania antybiotykooporności u ludzi i zwierząt,
 • zdrowia zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących chorób zwierząt, w tym chorób, które przenoszą się lub są przenoszone na ludzi, ogólnych zasad bioasekuracji, zależności między zdrowiem zwierząt, dobrostanem zwierząt i zdrowiem ludzi,
 • produkcji i wykorzystania krajowych źródeł białka,
 • ograniczania ryzyka rozprzestrzeniania się bakteriozy pierścieniowej ziemniaka oraz agrofagów kwarantannowych ziemniaka.
 1. Produkcja żywności w gospodarstwie i wprowadzenie jej na rynek na małą skalę, w tym w ramach takich form działalności jak: rolniczy handel detaliczny, działalność marginalna, lokalna i ograniczona, sprzedaż bezpośrednia oraz rzeźnie o małej zdolności produkcyjnej położone na terenie gospodarstwa.
 2. Pozażywnościowe wykorzystanie surowców i produktów rolniczych.
 3. Współpraca i różne formy wspólnego działania (formalne i nieformalne), w szczególności grupy i organizacje producentów, spółdzielnie, grupy operacyjne EPI.
 4. Prowadzenie i wykorzystanie ewidencji przychodów i rozchodów rolników.
 5. Wdrażanie Wspólnej Polityki Rolnej, w tym upowszechnianie informacji na temat założeń Planu Strategicznego WPR.

Ponadto priorytetem przekrojowym jest poszerzanie współpracy i wymiany wiedzy pomiędzy partnerami Systemu Wiedzy i Innowacji w Rolnictwie (AKIS), w szczególności pomiędzy nauką a praktyką rolniczą. Jedną ze szczególnych metod pracy doradczej będzie doradztwo grupowe, działania w ramach zespołów tematycznych, a także działania na rzecz rozwoju sieci gospodarstw demonstracyjnych.