WMODR >> Strona główna >> Artykuł na głównej stronie >>

Priorytetowe kierunki działania Ośrodka w 2020 roku

Priorytetowe kierunki działania Ośrodka w 2020 roku

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wskazało priorytetowe obszary działań ośrodków doradztwa rolniczego w roku 2020, są nimi:

1. Upowszechnianie informacji na temat ASF, szczególnie w zakresie przestrzegania zasad bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie oraz konsekwencji związanych z pojawieniem się choroby w stadzie.

2. Ochrona wód i powietrza, uwzględniająca wymagania ramowej dyrektywy wodnej, dyrektywy azotanowej, dyrektywy NEC, w tym:

upowszechnianie dobrych praktyk rolniczych mających na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych, programu azotanowego oraz wymagań ramowej dyrektywy wodnej, sparcie realizacji ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie, w szczególności poprzez upowszechnianie wiedzy nt. pozytywnej roli wapnowania w procesie produkcji rolniczej, upowszechnianie dobrych praktyk rolniczych dotyczących ograniczenia emisji amoniaku do powietrza.

3. Upowszechnianie wiedzy z zakresu gospodarowania wodą w gospodarstwie, w tym:

praktyk rolniczych mających na celu zwiększenie retencji,

powtórnego wykorzystania wody w gospodarstwie.

4. Upowszechnianie wiedzy i promocja produkcji zdrowej żywności, w tym w zakresie:

higieny produkcji żywności pochodzenia roślinnego w gospodarstwie,
rolnictwa ekologicznego,
bezpieczeństwa żywności oraz ochrony zwierząt, w szczególności obowiązujących przy uboju z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią,
możliwości i sposobów wykorzystywania pasz niemodyfikowanych genetycznie w żywieniu zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem rodzimych źródeł białka paszowego,
przeciwdziałania antybiotykooporności u ludzi i zwierząt,
przeciwdziałania marnowaniu żywności.

5. Upowszechnianie wiedzy na temat produkcji żywności na niewielką skalę i wprowadzania jej na rynek w krótkich łańcuchach dystrybucji, w tym na temat działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej, rolniczego handlu detalicznego i sprzedaży bezpośredniej.

6. Promocja oraz wsparcie współpracy i różnych form wspólnego działania (formalnych i nieformalnych), w szczególności grup producentów rolnych i spółdzielni.

7. Wsparcie rolników w podejmowaniu i rozwoju działalności pozarolniczej z wykorzystaniem potencjału naturalnego, kulturowego oraz społecznego obszarów wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem funkcji turystycznych, edukacyjnych i opiekuńczych.

8. Wsparcie wdrażania Wspólnej Polityki Rolnej, w tym w zakresie:

działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w tym nowego działania PROW 2014-2020 „Dobrostan zwierząt",
systemu wsparcia bezpośredniego gospodarstw rolnych,
informowania i upowszechniania wiedzy odnośnie do założeń WPR po 2020 r.

Priorytetem przekrojowym jest poszerzanie współpracy i wymiany wiedzy pomiędzy partnerami Systemu Wiedzy i Innowacji w Rolnictwie (AKIS), w szczególności pomiędzy nauką a praktyką rolniczą. Działania ODR będą upowszechniać rozwiązania nowe lub innowacyjne oraz sieciować partnerów AKIS.