WMODR >> Informacje branżowe >> PROW 2014-2020 >> Rolnictwo ekologiczne >>

Działanie Rolnictwo Ekologiczne - kampania 2020

Działanie Rolnictwo Ekologiczne - kampania 2020

Od 15 marca 2020 roku rozpoczęła się kampania umożliwiająca ubiegane się o przyznanie płatności w ramach działania PROW 2014-2020 rolno-środowiskowo-klimatycznego i rolnictwa ekologicznego.

Wniosek o przyznanie płatności ekologicznej składa  się  w  formie  elektronicznej  za  pośrednictwem  aplikacji eWniosekPlus dostępnej  poprzez  stronę  internetową  Agencji  Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: www.arimr.gov.pl.

W  roku  2020 Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami (dokumentami) składa się w terminie od dnia 15 marca do dnia 15 maja.

Wniosek  wraz  z  załącznikami  może  być  także  złożony  w  terminie  25  dni kalendarzowych po terminie składania wniosków, tj. do dnia 9 czerwca 2020 r., jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia, licząc od dnia 16 maja 2020 r., stosowane będzie zmniejszenie płatności w wysokości 1% należnej kwoty płatności. Złożenie Wniosku po dniu 9 czerwca 2020 r. skutkuje wydaniem Postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania

Zobowiązanie  w  ramach  działania  „Rolnictwo  ekologiczne” można  realizować w ramach następujących pakietów oraz wariantów:

Pakiet 1. Uprawy rolnicze w okresie konwersji;

Pakiet 2. Uprawy warzywne w okresie konwersji;

Pakiet 3. Uprawy zielarskie w okresie konwersji;

Pakiet 4. Uprawy sadownicze w okresie konwersji:

                         Wariant 4.1.1. Podstawowe uprawy sadownicze w okresie konwersji,
                         Wariant 4.1.2. Uprawy jagodowe w okresie konwersji,
                         Wariant 4.2. Ekstensywne uprawy sadownicze w okresie konwersji;

           Pakiet 5. Uprawy paszowe na gruntach ornych w okresie konwersji;

           Pakiet 6. Trwałe użytki zielone w okresie konwersji;  

           Pakiet 7. Uprawy rolnicze po okresie konwersji;

           Pakiet 8. Uprawy warzywne po okresie konwersji;

           Pakiet 9. Uprawy zielarskie po okresie konwersji;

           Pakiet 10. Uprawy sadownicze po okresie konwersji:

                     Wariant 10.1.1. Podstawowe uprawy sadownicze po okresie konwersji,
                     Wariant 10.1.2. Uprawy jagodowe po okresie konwersji,
                     Wariant 10.2. Ekstensywne uprawy sadownicze po okresie konwersji;

Pakiet 11. Uprawy paszowe na gruntach ornych po okresie konwersji;

Pakiet 12. Trwałe użytki zielone po okresie konwersji.

 

Beneficjentem działania mogą być rolnicy oraz grupy rolników, którzy dobrowolnie podejmują się przejść na praktyki i metody rolnictwa ekologicznego określone w rozporządzeniu Rady (WE) nr 834/2007.

Płatności w ramach pakietów są przyznawane corocznie przez okres 5 lat rolnikom, którzy dobrowolnie przyjmują na siebie zobowiązanie w zakresie danego pakietu/pakietów. Płatność w całości lub w części rekompensuje utracony dochód i dodatkowo poniesione koszty.

W  ramach  działania  Rolnictwo  ekologiczne płatności  podlegają degresywności
w zależności od powierzchni deklarowanej do płatności. W 2020 roku stosowana będzie następująca degresywność:

  • 100% stawki podstawowej - za powierzchnię od 0,10 ha do 50 ha;
  • 75% stawki podstawowej - za powierzchnię powyżej 50 ha do 100 ha;
  • 60% stawki podstawowej - za powierzchnię powyżej 100 ha.

Wysokość płatności ekologicznej w danym roku ustala się jako iloczyn stawek płatności za hektar gruntu i powierzchni gruntów, do których przysługuje płatność ekologiczna, po uwzględnieniu zmniejszeń lub wykluczeń wynikających ze stwierdzonych nieprawidłowości lub niezgodności.

Więcej informacji na temat ogólnych warunków przyznawania płatności ekologicznej w kampanii 2020 znajdziecie Państwo tutaj >>
oraz na Stronie Agencji Restrukturyzacji i Mosernizacji Rolnictwa https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/dzialanie-rolnosrodowiskowo-klimatyczne-oraz-rolnictwo-ekologiczne-w-2015-roku-projekt-prow/dzialanie-11-rolnictwo-ekologiczne-kampania-2020.html

W celu sporządzenia dokumentacji zapraszamy do kontaktu z uprawnionymi w tym zakresie doradcami na terenie całego województwa. Lista doradców rolnośrodowiskowych

Źródło: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Opracowanie: Urszula Anculewicz