WMODR >> Informacje branżowe >> PROW 2014-2020 >>

Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

Nabór wniosków o pomoc w ramach "Premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" trwa od dnia 29 października do dnia 30 listopada 2020 r.


O pomoc może wnioskować rolnik, małżonek rolnika lub domownik rolnika, który:

 • podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników przynajmniej od 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy (w pełnym zakresie i nieprzerwanie);
 • jest beneficjentem poddziałania "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi" objętego PROW 2014-2020 (jeśli nie została ustanowiona rozdzielność majątkowa między małżonkami).

Pomoc przyznaje się danemu podmiotowi tylko raz w wysokości uzależnionej od liczby planowanych do utworzenia miejsc pracy, odpowiednio:

 • 150 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy;
 • 200 000 zł-  2 miejsca pracy;
 • 250 000 zł- 3 miejsca pracy.

Premię przyznaje się jeśli:

 • gospodarstwo rolne, w którym pracuje wnioskodawca jest położone w miejscowości na terenie:

- gminy wiejskiej lub

- gminy miejsko-wiejskiej lub

- gminy miejskiej

z wyłączeniem miast/ miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców;

 • przyznano wnioskodawcy (lub rolnikowi, przy którym jest ubezpieczony wnioskodawca) jednolitą płatność obszarową do użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego (w roku poprzedzającym lub roku złożenia wniosku).

Kryteria wyboru wg. których ustalana jest kolejność przysługiwania pomocy:

 1. kwalifikacje zawodowe wnioskodawcy są związane z zakresem podejmowanej działalności pozarolniczej- 3 punkty;
 2. wnioskodawca w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy ma nie więcej niż 40 lat- 1 punkt;
 3. wnioskodawca jest beneficjentem albo małżonkiem beneficjenta poddziałania "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi"- 2 punkty;
 4. operacja jest innowacyjna w odniesieniu do gminy, na obszarze której będzie zlokalizowane główne miejsce wykonywania działalności- 2 punkty;
 5. operacje realizowane w powiatach o wysokim poziomie bezrobocia mogą uzyskać od 0 do 2 punktów;
 6. utworzenie miejsc pracy (w tym samozatrudnienie):
 • więcej niż 1 i mniej niż 2 miejsca pracy - przyznaje się 5 punktów;
 • co najmniej 2 i mniej niż 3 miejsca pracy - 6 punktów;
 • co najmniej 3 miejsca pracy - 7 punktów.

Aby uzyskać premię wnioskodawca musi zdobyć co najmniej 4 punkty.

Więcej informacji i dokumenty aplikacyjne TUTAJ

Źródło: www.arimr.gov.pl
Opracowanie: Aleksandra Szwacka-Skiendziul