WMODR >> Informacje branżowe >> PROW 2014-2020 >>

Siódmy nabór wniosków w ramach PROW 2014-2020 na „ Premie dla młodych rolników”

Siódmy nabór wniosków w ramach PROW 2014-2020 na „ Premie dla młodych rolników”

Nabór wniosków do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na to działanie będzie trwał dwa miesiące -  od 31 marca 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.

KTO MOŻE  UBIEGAĆ SIĘ O PREMIĘ?
O premię może ubiegać się obywatel państwa członkowskiego, który:

 • w dniu złożenia wniosku jest pełnoletni i ma nie więcej niż 40 lat;
 • posiada kwalifikacje zawodowe wynikające z posiadanego wykształcenia albo wykształcenia i stażu pracy w rolnictwie, bądź zobowiąże się do ich uzupełnienia, z wyłączeniem stażu pracy, w okresie 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy;
 • nie wcześniej niż w okresie 24 miesięcy przed dniem złożenia wniosku rozpoczął prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie o powierzchni użytków rolnych  co najmniej 1 ha (wyjątki dotyczące niepełnoletności lub/i dziedziczenia), a przed tym okresem:

- nie posiadał gospodarstwa o powierzchnij co najmniej 1 ha, 
- nie był posiadaczem zwierząt gospodarskich objętych obowiązkiem zgłoszenia do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, 
- nie wystąpił o płatności bezpośrednie, 
- nie wystąpił o pomoc finansową dla rolników w ramach programów UE lub pomocy krajowej, 
- nie prowadził działu specjalnego produkcji rolnej;

 • przedłoży biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa oraz zobowiąże się do zrealizowania tego biznesplanu w terminie przewidzianym w biznesplanie, lecz nie później niż do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy;
 • najpóźniej w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy rozpocznie jako kierujący prowadzenie gospodarstwa:

- o powierzchni użytków rolnych równej co najmniej średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju ( w tym w woj. warmińsko- mazurskim), a w województwach o niższej średniej – co najmniej średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w województwie oraz nie większej niż 300 ha;
- którego wielkość ekonomiczna jest nie mniejsza niż 13 000 euro i nie większa niż 150 000 euro.

FORMA I WYSOKOŚĆ POMOCY:

Premia w wysokości 150 000 zł płatna w dwóch ratach:

 • I rata – 80% całkowitej wartości pomocy - 120 000 zł 
 • II rata – 20% całkowitej wartości pomocy - 30 000 zł -wniosek o płatność II raty składa się po realizacji biznesplanu, jednak nie później niż do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy i nie później niż do dnia 31 sierpnia 2025 r..

NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ POMOC?

Pomoc można przeznaczyć na prowadzenie działalności w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym produkcji materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego lub reprodukcyjnego, produkcji warzywniczej, roślin ozdobnych lub grzybów uprawnych, sadownictwa, hodowli i produkcji materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych lub produkcji zwierzęcej typu przemysłowo-fermowego, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb.

JAKIE SĄ KRYTERIA WYBORU WNIOSKÓW?

Pomoc jest przyznawana, jeżeli wnioskodawca uzyskał co najmniej 8 punktów, które można uzyskać za:

 • powierzchnię użytków rolnych (do 7 punktów – w woj. warmińsko- mazurskim za każdy hektar 0,25 pkt  powyżej średniej wojewódzkiej);
 • kwalifikacje zawodowe (od 2 do 5 pkt); 
 • inwestycję budowlaną związaną z produkcją rolniczą (3 punkty);
 • udział w zorganizowanych formach współpracy producentów rolnych (1 punkt);
 • przygotowywanie do sprzedaży produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie (1 punkt);
 • przetwarzanie produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie (1 punkt);
 • przygotowywanie i stosowanie planu nawozowego (2 punkty);
 • inwestycje w zakresie ochrony środowiska i klimatu (do 5 punktów);
 • różnicę wieku pomiędzy przekazującym gospodarstwo lub największą część użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa młodego rolnika a młodym rolnikiem:

- powyżej 15 do 25 lat (2 punkty),
- powyżej 25 lat (4 punkty);

 • przejęcie przynajmniej jednego gospodarstwa w całości (3 punkty). 

Decyzja o przyznanie pomocy wydawana jest z zastrzeżeniem dopełnienia przez beneficjenta, w terminie 9 miesięcy od dnia jej doręczenia, następujących warunków (jeżeli nie były spełnione w dniu wydania decyzji o przyznaniu pomocy):

 • nabycie lub wejścia w posiadanie gospodarstwa, zgodne z biznesplanem;
 • rozpoczęcie prowadzenia działalności  rolniczej w gospodarstwie jako kierujący;
 • ubezpieczenie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie jako rolnik;
 • uzyskanie wpisu do ewidencji producentów, stanowiącej część krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
 • rozpoczęcie prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwie, najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji biznesplanu, chyba że beneficjent jest zobowiązany do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów lub księgi rachunkowej, lub ewidencji przychodów i rozchodów prowadzonej na podstawie odrębnych przepisów;
 • rozpoczęcie realizacji biznesplanu.
   
Źródło: arimr.gov.pl
Opracowanie: Maria Suszko