WMODR >> Informacje branżowe >> PROW 2014-2020 >> ONW >>

Obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania

Obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania

Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (tzw. wsparcie ONW) jest działaniem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, które ma ułatwić rolnikom kontynuowanie rolniczego użytkowania ziemi, a także umożliwić zachowanie walorów  krajobrazowych obszarów wiejskich oraz utrzymanie i promowanie zrównoważonych systemów działalności rolniczej na terenach o gorszych warunkach naturalnych gospodarowania. W efekcie, wsparcie to ma zwiększyć żywotność obszarów wiejskich i pomóc zachować różnorodność biologiczną. Wsparcie ONW ma formę płatności obszarowej a do pomocy kwalifikują się działki położone w gminach lub obrębach wyznaczonych wg. ściśle określonych zasad określonych w przepisach UE.

Działanie to obejmuje następujące poddziałania:

  • płatności dla obszarów górskich (ONW typ górski),
  • płatności dla obszarów innych niż obszary górskie, charakteryzujących się znaczącymi ograniczeniami naturalnymi (ONW typ nizinny),
  • płatności dla innych obszarów charakteryzujących się szczególnymi ograniczeniami (ONW typ specyficzny).

Zmiana sposobu delimitacji ONW w okresie programowania 2014-2020 polega na stosowaniu w całej UE jednolitych kryteriów biofizycznych dotyczących klimatu (długość okresu wegetacyjnego, temperatura w okresie wegetacyjnym, brak wody), gleby (słaba przepuszczalność gleby, uziarnienie gleby i kamienistość, głębokość strefy korzeniowej, słabe właściwości chemiczne), gleby i klimatu (nadmierna wilgotność gleby) oraz ukształtowania terenu.
 

Opracowanie: Elżbieta Kaczyńska