WMODR >> Informacje branżowe >> PROW 2014-2020 >> ONW >>

Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW) w roku 2020

Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW) w roku 2020

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa realizuje w ramach PROW 2014-2020, instrument wsparcia finansowego dla rolników, którzy prowadzą działalność rolniczą na obszarach z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (tj. na tzw. obszarach ONW).

 

WAŻNE TERMINY

Wniosek o przyznanie płatności wraz z wymaganymi załącznikami (dokumentami), składa się w terminie od dnia 15 marca do dnia 15 maja 2020 roku w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus, dostępnej poprzez stronę internetową Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Zmiany do wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich (z wyłączeniem płatności związanych do zwierząt) i płatności niezwiązanej do tytoniu można składać do dnia 1 czerwca 2020 r. Ostateczny termin składania zmian do wniosku upływa 9 czerwca 2020 r. Złożenie zmiany do wniosku po dniu 1 czerwca 2020 r. skutkuje pomniejszeniem płatności do powierzchni objętej tą zmianą o 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia.

 

INFORMACJE OGÓLNE

Płatność ONW przyznawana jest beneficjentowi (rolnikowi), który prowadzi działalność rolniczą na obszarach z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami i deklaruje do płatności ONW działki rolne położone na tych obszarach, pozostające w jego posiadaniu w dniu 31 maja roku, w którym jest składany wniosek, dodatkowo w przypadku użytków rolnych będących własnością Skarbu Państwa, państwowej osoby prawnej, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowej osoby prawnej, rolnik posiada do nich tytuł prawny

Do płatności ONW kwalifikują się grunty orne, trwałe użytki zielone oraz uprawy trwałe. Do płatności tej kwalifikują się także elementy krajobrazu wskazane w części dotyczącej jednolitej płatności obszarowej.

Minimalna powierzchnia działki rolnej deklarowanej do płatności ONW wynosi 0,1 ha, a minimalna powierzchnia gruntów kwalifikujących się do tej płatności wynosi 1 ha.

Płatność ONW może być przyznana maksymalnie do powierzchni 75 ha a w przypadku rolnika realizującego 5-letnie zobowiązanie do powierzchni nie większej niż 300 ha.

Płatność ONW przyznawana jest w formie rocznej płatności udzielanej na hektar użytków rolnych, stanowiącej iloczyn stawki ustalonej dla danego typu ONW oraz ilości hektarów zgłoszonych przez rolnika. Płatności ONW podlegają degresywności na poziomie gospodarstwa, w zależności od łącznej powierzchni działek rolnych lub ich części objętych pomocą.
W zależności od tej powierzchni, płatność przyznawana jest w następującym wymiarze:

 • od 1 do 25 ha - 100% płatności,
 • od 25,01 do 50 ha - 50% płatności ,
 • od 50,01 do 75 ha - 25% płatności,
 • powyżej 75 ha - płatność nie jest przyznawana.

 W przypadku beneficjentów kontynuujących 5-cio letnie zobowiązanie ONW, podjęte w ramach PROW 2007-2013 płatność przyznawana jest w następującym wymiarze:

 • od 1 do 50 ha - 100% płatności,
 • od 50,01 do 100 ha - 50% płatności ,
 • od 100,01 do 300 ha - 25% płatności,
 • powyżej 300 ha - płatność nie jest przyznawana.

 

ISTOTNE ZMIANY

W związku z dostosowaniem przepisów krajowych do przepisów UE w 2019 roku przeprowadzono nową delimitację stref ONW, w wyniku której nastąpiły zmiany w zakresie stref ONW. Poniższa tabela przedstawia porównanie zmian w strefach ONW w stosunku do rozwiązań z lat ubiegłych:

ONW  w okresie 2004-2018 ONW od roku 2019
ONW typ nizinny strefa I ONW z ograniczeniami naturalnymi strefa I
ONW typ nizinny strefa II ONW z ograniczeniami naturalnymi strefa II
ONW typ specyficzny

ONW typ specyficzny strefa I (niekorzystne warunki o walorach przyrodniczo-turystycznych)

ONW typ specyficzny strefa II

ONW typ górski ONW typ górski
Brak ONW płatność przejściowa*
*ONW płatność przejściowa – płatność stosowana Polsce od 2019 r. Jest to wsparcie (płatność) dla obszarów, które na skutek nowych kryteriów delimitacji utraciły status ONW typ nizinny (I lub II). Dla takich obszarów przewidziano możliwość zastosowania wsparcia przejściowego w latach 2019-2020 w postaci degresywnych płatności dla beneficjentów na obszarach, które wskutek nowej delimitacji utraciły status ONW. W 2019 roku od poziomu nie wyższego niż 80% średniej płatności ONW w PROW 2007-2013, a kończąc w 2020 r. na poziomie 25 EUR/ha. Wsparcie to dotyczy tylko obszarów, które dotychczas były kwalifikowane jako ONW typ nizinny strefa I albo II – nie dotyczy ONW typ specyficzny albo ONW typ górski.


Tak jak dotychczas, rolnicy mogą ubiegać się o płatność ONW w ramach jednolitego wniosku o przyznanie płatności. Jeżeli rolnik równocześnie ubiega się o przyznanie jednolitej płatności obszarowej w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, to we wniosku o przyznanie płatności ONW, nie musi deklarować działek rolnych w odniesieniu, do których ubiega się o przyznanie płatności ONW, a działki rolne zadeklarowane do jednolitej płatności obszarowej i położone na obszarach ONW uznaje się za zadeklarowane do płatności ONW.

Jeżeli rolnik równocześnie nie ubiega się o przyznanie jednolitej płatności obszarowej, to na materiale graficznym:

 • wskazuje granice działek rolnych, w tym niezgłoszonych do płatności ONW,
 • zaznacza znajdujące się na użytkach rolnych będących w jego posiadaniu:
  • drzewa ustanowione pomnikami przyrody, objęte ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody,
  • rowy, których szerokość nie przekracza 2 m,
  • oczka wodne w rozumieniu przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych, o łącznej powierzchni mniejszej niż 100 m2.

Podobnie jak w przypadku ubiegania się o przyznanie płatności bezpośrednich w przypadku wnioskowania o płatność ONW w roku 2020 można skorzystać z możliwości złożenia Oświadczenia potwierdzającego brak zmian w roku 2020 w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2019, które składa się w terminie od dnia 2 marca 2020 r. do dnia 15 kwietnia 2020 r.

Od roku 2019, dla gospodarstw rolnych z minimalną obsadą zwierząt trawożernych, których liczba w przeliczeniu na duże jednostki przeliczeniowe (DJP) wynosi co najmniej 0,5 DJP na 1 ha wszystkich użytków rolnych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie płatności ONW, zwiększone zostały stawki płatności ONW na obszarach ONW typ górski oraz na obszarach ONW typ specyficzny strefa II, w których co najmniej 50% powierzchni użytków rolnych jest położonych powyżej 350 m n.p.m.

Wykaz obszarów ONW zaliczonych do typu specyficznego strefy II, w których co najmniej 50% powierzchni użytków rolnych jest położonych powyżej 350 m n.p.m. określony został w Tabeli nr 2 w załączniku do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 czerwca 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1112).

Do ustalenia spełniania warunku posiadania minimalnej obsady zwierząt będą brane pod uwagę zwierzęta (bydło, owce, kozy, konie) posiadane przez rolnika w okresie od dnia 15 marca do dnia 30 września danego roku, w odniesieniu do których zostały przez rolnika dokonane zgłoszenia:

 • do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt - w przypadku bydła, owiec i kóz,
 • do rejestru koniowatych - w przypadku koni; konie powinny być wskazane w zaświadczeniu wydanym przez podmiot prowadzący rejestr koniowatych, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, dostarczonym do ARiMR do 31 października roku składania wniosków

 

STAWKI PŁATNOŚCI

Stawki płatności poszczególnych stref ONW, przedstawia poniższa tabela:

Typ ONW

Płatność PLN/ha/rok

ONW z ograniczeniami naturalnymi strefa I

179

ONW z ograniczeniami naturalnymi strefa II

264

ONW typ specyficzny strefa I (niekorzystne warunki o walorach przyrodniczo-turystycznych)

179

ONW typ specyficzny strefa II

264 / 5501)

ONW typ górski

450 / 7502)

ONW płatność przejściowa3)

rok 2019

rok 2020

80% średniej płatności ONW w PROW 2007-2013

25 EUR/ha

 1) Stawka obowiązuje na obszarze ONW typu specyficznego strefy II w którym co najmniej 50% powierzchni użytków rolnych jest położonych powyżej 350 m n.p.m., jeżeli rolnik jest posiadaczem zwierząt gatunków: bydło, kozy, owce lub konie, których liczba w przeliczeniu na DJP wynosi co najmniej 0,5 DJP na hektar wszystkich użytków rolnych zadeklarowanych przez tego rolnika we wniosku o przyznanie płatności ONW.
2) Stawka obowiązuje, jeżeli rolnik jest posiadaczem zwierząt gatunków: bydło, kozy, owce lub konie, których liczba w przeliczeniu na DJP wynosi co najmniej 0,5 DJP na hektar wszystkich użytków rolnych zadeklarowanych przez tego rolnika we wniosku o przyznanie płatności ONW.
3) Płatność dla obszarów, które na skutek nowych kryteriów delimitacji utraciły status ONW typ nizinny. Dla takich obszarów przewidziano możliwość zastosowania wsparcia przejściowego w latach 2019-2020 w postaci degresywnych płatności w 2019 roku od poziomu nie wyższego niż 80% średniej płatności ONW w PROW 2007-2013, a kończąc w 2020 r. na poziomie 25 EUR/ha. Wsparcie to dotyczy tylko obszarów, które dotychczas były kwalifikowane jako ONW typ nizinny strefa I albo II – nie dotyczy ONW typ specyficzny albo ONW typ górski.

 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków oraz wykaz niezbędnych dokumentów dostępne są na stronie ARiMR pod adresem:
https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/dzialanie-13-platnosci-dla-obszarow-z-ograniczeniami-naturalnymi-lub-innymi-szczegolnymi-ograniczeniami-tzw-platnosc-onw-podstawowe-informacje/platnosci-onw-2020.html

Źródło: www.arimr.gov.pl
Opracowanie: Urszula Anculewicz