WMODR >> Informacje branżowe >> PROW 2014-2020 >>

Poddziałanie 4.1.3 Modernizacja gospodarstw rolnych - obszar nawadniania w gospodarstwie

Poddziałanie 4.1.3 Modernizacja gospodarstw rolnych - obszar nawadniania w gospodarstwie

"Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" finansowanego z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kontynuuje program pomocy w ramach PROW 2014-2020 - Poddziałanie 4.1.3 Modernizacja gospodarstw rolnych - obszar nawadniania w gospodarstwie.

W 2020 roku rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy, mogą składać wnioski o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa rolnego od 21 lutego do 20 lipca.

O pomoc, w obszarze nawadniania, może wnioskować rolnik, który posiada gospodarstwo o powierzchni co najmniej 1 ha i nie większe niż 300 ha. W tym obszarze nie ma możliwości, aby wniosek złożyły osoby wspólnie wnioskujące.

Wysokość pomocy

Pomoc przyznaje się na jednego beneficjenta i na jedno gospodarstwo. Wysokość dofinansowania w ramach nawadniania wynosi 100 tys. zł. Limit pomocy w tym obszarze nie łączy się z limitami z obszarów A-D.

Pomoc przyznaje się rolnikom w wysokości do 50% kosztów kwalifikowalnych, a w przypadku gdy o dofinansowanie stara się młody rolnik do 60%. Przy ustalaniu kwoty pomocy uwzględnia się koszty ogólne, które mogą wynosić do 20% pozostałych kosztów kwalifikowalnych.

W obszarze nawadniania wysokość kosztów kwalifikowalnych musi wynosić minimum 15 tys. zł.

Inwestycje w nawadnianie gospodarstw dzielą się na trzy kategorie:

 • ulepszające już istniejące instalacje nawadniające;
 • powiększające obszar nawadniania;
 • powiększające obszar nawadniania i jednocześnie ulepszające już istniejące instalacje.

Inwestycje w nawadnianie gospodarstw mogą zakładać m. in.:

 • budowę ujęć wody (studni, zbiorników);
 • zakup nowych maszyn i urządzeń do poboru, mierzenia poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody;
 • zakup nowych instalacji nawadniających;
 • zakup nowych systemów do sterowania nawadnianiem;
 • zakup i instalacja urządzeń do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, które będą służyć do nawadniania;
 • zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby nawadniania;
 • opłaty za patenty lub licencje.

Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także koszty transportu maszyn, urządzeń i instalacji do miejsca realizacji operacji oraz koszty ich montażu.

Wyżej wymienione inwestycje muszą spełnić określone wymagania:

 • muszą doprowadzić do oszczędności wody na poziomie co najmniej 10% w przypadku ulepszenia istniejących instalacji;
 • wykazać brak znaczącego negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko w przypadku powiększenia obszaru nawadniania;
 • wykazać  faktyczną (efektywną) oszczędność wody – w przypadku inwestycji wpływających na jednolite części wód powierzchniowych lub podziemnych, których stan ze względu na ilość wody został w planie gospodarowania wodami w dorzeczu określony jako mniej niż dobry.

Dokumenty, których niedołączenie skutkuje odrzuceniem wniosku o pomoc :

 • ostateczna decyzja zatwierdzająca projekt robót geologicznych na wykonanie ujęcia wód podziemnych wraz z kopią tego projektu, lub
 • ostateczne pozwolenie wodnoprawne wraz z kopią operatu wodnoprawnego, na podstawie którego wydano to pozwolenie, lub
 • ostateczne pozwolenie wodnoprawne na pobór wód powierzchniowych lub podziemnych w celu nawadniania gruntów lub upraw wraz z kopią operatu wodnoprawnego, na podstawie którego wydano to pozwolenie, lub
 • zgłoszenie wodnoprawne wraz z zaświadczeniem o niezgłoszeniu sprzeciwu do zgłoszenia wodnoprawnego.

O kolejności rozpatrywania wniosków decyduje liczba punktów które są przyznawane za:

 • potencjalną oszczędność wody w ciągu roku;
 • położenie gospodarstwa na obszarze gminy zagrożonej suszą;
 • realizację programów rolno-środowiskowo-klimatycznych. 

Realizację operacji oraz ponoszenie kosztów kwalifikowalnych można rozpocząć na własne ryzyko od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Zmiany jakie nastąpiły w stosunku do poprzedniego naboru wniosków, dotyczą m.in.:

 • numeru identyfikacyjnego producenta rolnego, który w 2020 roku należy podać ubiegając się o wsparcie na nawadnianie;
 • uchylone zostały również przepisy dotyczące obowiązku stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców dla działań/poddziałań i pomocy technicznej realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Więcej informacji na temat dofinansowania w ramach PROW 2014-2020 - Poddziałanie 4.1.3 Modernizacja gospodarstw rolnych - obszar nawadniania w gospodarstwie znajduję się na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/poddzialanie-41-modernizacja-gospodarstw-rolnych-obszar-nawadniania-w-gospodarstwie.html

 

 

 

Opracowanie: Paweł Urbanowicz