Działanie rolno-środowiskowo-kilmatyczne w ramach PROW 2014-2020

Działanie rolno-środowiskowo-kilmatyczne w ramach PROW 2014-2020

Działanie rolno-środowiskowo-kilmatyczne jest jednym z działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Jego realizacja ma przyczynić się do zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i zachowanie na nich cennej różnorodności biologicznej.
Szczegółowe informacje oraz wytyczne działania rolno-środowiskowo-klimatycznego w ramach PROW 2014-20220 zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18. marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2015 r. poz. 415). z póź. zm.

Zasadniczym celem działania rolno-środowiskowo-klimatycznego jest zachęcenie rolników do ochrony środowiska i przyrody w swoim gospodarstwie rolnym, stosując metody, które wykraczają poza zwykłą dobrą praktykę rolniczą. Działanie rolno-środowiskowo-kilmatyczne sprzyja zachowaniu walorów przyrodniczych obszarów rolniczych, trwałych użytków zielonych i elementów krajobrazu nieużytkowanych rolniczo stanowiących ostoje przyrody.


Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne - ogólne zasady

Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone

Pakiet 2. Ochrona gleb i wód

Pakiet 3. Zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych

Pakiet 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000 oraz Pakiet 5. Cenne siedliska poza obszarami Natura

Pakiet 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie

Pakiet 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierzątw rolnictwie

 

Źródło: www.arimr.gov.pl
Opracowanie: Elżbieta Kaczyńska