Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne - kampania 2020

Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne - kampania 2020

Od 15 marca 2020 roku rozpoczęła się kampania umożliwiająca ubiegane się o przyznanie płatności w ramach działania PROW 2014-2020 rolno-środowiskowo-klimatycznego i rolnictwa ekologicznego.

Wniosek o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej składa  się  w  formie  elektronicznej  za  pośrednictwem  aplikacji eWniosekPlus dostępnej  poprzez  stronę  internetową  Agencji  Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: www.arimr.gov.pl.

Złożenie wniosku w formie papierowej będzie możliwe jedynie dla tych rolników, którzy nie są wstanie złożyć wniosku w wersji elektronicznej i jednocześnie nie mogą skorzystać z pomocy technicznej zapewnionej przez biuro powiatowe ARiMR.

W  roku  2020 Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami (dokumentami) składa się w terminie od dnia 15 marca do dnia 15 maja.

Wniosek  wraz  z  załącznikami  może  być  także  złożony  w  terminie  25  dni kalendarzowych po terminie składania wniosków, tj. do dnia 9 czerwca 2020 r., jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia, licząc od dnia 16 maja 2020 r., stosowane będzie zmniejszenie płatności w wysokości 1% należnej kwoty płatności. Złożenie Wniosku po dniu 9 czerwca 2020 r. skutkuje wydaniem Postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania.

Beneficjentem działania może być rolnik albo zarządca gruntów albo grupa rolników albo grupa rolników lub zarządców. Beneficjent nie musi spełniać definicji rolnika aktywnego zawodowo.

Płatności w ramach działania są przyznawane corocznie, przez  okres  5-letniego zobowiązania, rolnikom, którzy dobrowolnie przyjmują na siebie zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne w zakresie danego pakietu lub wariantu. Płatność w całości lub
w części rekompensuje utracony dochód i dodatkowo poniesione koszty.

Płatność jest ryczałtowa, przyznawana w zależności od realizowanego pakietu do gruntów ornych/trwałych użytków zielonych/obszarów przyrodniczych lub do zwierząt (samic danej rasy).

W  ramach  Działania  rolno-środowiskowo-klimatycznego płatności  podlegają degresywności w zależności od powierzchni deklarowanej do płatności:

 • 100% stawki podstawowej - za powierzchnię od 0,10 ha do 50 ha;
 • 75% stawki podstawowej - za powierzchnię powyżej 50 ha do 100 ha;
 • 60% stawki podstawowej - za powierzchnię powyżej 100 ha.

W przypadku Pakietu 2. Ochrona gleb i wód, Wariant 2.1 Międzyplony, realizowanego na gruntach rolnych położonych na obszarach zagrożonych erozją wodną, płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna w części przysługującej za realizację tego pakietu na tych gruntach jest przyznawana do powierzchni nie większej niż 70% powierzchni tych gruntów.

Natomiast  w  zakresie Pakietu  7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie płatność przysługuje do maksymalnej liczby zwierząt w jednym stadzie tj.:

 • krów: 100 sztuk;
 • loch tej samej rasy:
  - 70 loch stada podstawowego świń rasy puławskiej;
  - 100 loch stada podstawowego świń rasy złotnickiej białej;
  - 100 loch stada podstawowego świń rasy złotnickiej pstrej.

Więcej informacji na temat ogólnych warunków przyznawania płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w kampanii 2020 znajdziecie Państwo tutaj >>
oraz na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/dzialanie-rolnosrodowiskowo-klimatyczne-oraz-rolnictwo-ekologiczne-w-2015-roku-projekt-prow/dzialanie-10-dzialanie-rolno-srodowiskowo-klimatyczne-kampania-2020.html

W celu sporządzenia dokumentacji zapraszamy do kontaktu z uprawnionymi w tym zakresie doradcami na terenie całego województwa. Lista doradców rolnośrodowiskowych

Opracowanie: Urszula Anculewicz