wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> PROW 2014-2020 >> Działania środowiskowe >>

Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie kierowane jest do właścicieli lasów prywatnych – osób fizycznych, prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. Pomocą mogą być objęte drzewostany w wieku od 11 do 60 lat, dla których opracowany jest Uproszczony Plan Urządzenia Lasu, lub dla których zadania z zakresu gospodarki leśnej określa decyzja starosty.

Wsparcie przyznawane jest do powierzchni lasu, w którym realizowane są konkretne inwestycje, mające na celu zwiększenie odporności ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska. W obecnym naborze rozszerzony został zakres przyznawania pomocy na przebudowę składu gatunkowego drzewostanu poprzez dolesienia luk w drzewostanach uszkodzonych, nie tylko w wyniku procesu chorobowego (jak w poprzednich naborach), ale także zniszczonych przez szkodniki, zwierzynę lub ekstremalne warunki pogodowe.

Do  jakich gruntów przyznawana jest pomoc?

 1. Wykazanych w ewidencji gruntów i budynków jako las o pow. 0,1 ha oraz położonych:
 • w lesie, dla którego sporządzono "Uproszczony Plan Urządzenia Lasu" lub dla którego została wydana decyzja starosty na podstawie inwentaryzacji stanu lasu;
 • poza obszarami:
 • Natura 2000, chyba że inwestycja nie jest sprzeczna z planami ochrony albo planami zadań ochronnych tych obszarów, a w przypadku niesporządzenia tych planów – gdy planowane wykonanie inwestycji nie jest sprzeczne z celami ochrony tych obszarów,
 • rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, parków narodowych lub obszarami ich otulin, chyba że planowane wykonanie inwestycji nie jest sprzeczne z celami ochrony tych obszarów.
 1. Nie objętych zobowiązaniem do pielęgnacji założonej uprawy leśnej lub gruntu z sukcesją naturalną w ramach PROW 2007-2013 i PROW 2014-2020.

Rodzaje wspieranych  inwestycji i wysokość pomocy:

 1. składu gatunkowego drzewostanu przez:
 • wprowadzenie drugiego piętra w drzewostanie,
 • dolesienie luk powstałych w wyniku procesu chorobowego w drzewostanie, w którym  średni wiek gatunku panującego w drzewostanie wynosi od 21 do 60 lat, wraz z zabezpieczeniem pniaków po wyciętych drzewach
 1. Zróżnicowanie struktury drzewostanu, w którym średni wiek gatunku w drzewostanie wynosi od 30 do 60 lat, przez wprowadzenie dolnej warstwy w drzewostanie, złożonej z gatunków drzewiastych i krzewiastych, chroniących i uaktywniających glebę - od 4 610 do 5 210 zł/ha*, lub
 2. Założenie remizy o pow. co najmniej 10 arów wraz z ogrodzeniem -  wprowadzenie gatunków drzew i krzewów o dużym znaczeniu biocenotycznym (jeśli  średni wiek gatunku panującego w drzewostanie wynosi od 30 do 60 lat) 848 zł na inwestycję oraz ogrodzenie remizy/siatka metalowa o wysokości 2 m - 8,82 zł za  mb.
 3. Czyszczenia późne - cięcia pielęgnacyjne wykonywane w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku panującego w drzewostanie wynosi od 11 do 20 lat - 764 do 917 zł/ha*.
 4. Inne zabiegi ochronne przed zwierzyną (w przypadku inwestycji  jak w pkt. 1 i 2 powyżej).
 • zabezpieczeniu drzewek repelentami - 434 zł/ha
 • zabezpieczeniu drzewek osłonkami - 1 488 zł/ha.

*stawki wyższe - na gruntach o nachyleniu powyżej 12 stopni

Pomoc może być przyznana jednemu właścicielowi do powierzchni nie większej niż 40 ha, w całym okresie programowania. Wymagane jest uzyskanie co najmniej 8 punktów w ramach weryfikacji spełnienia kryteriów wyboru operacji, zależnie od rodzaju planowanej inwestycji.

Zainteresowani otrzymaniem pomocy, jeszcze przed złożeniem wniosku do biura powiatowego ARIMR, powinni zgromadzić szereg dokumentów, które będą potrzebne do opracowania  planu inwestycji przez nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

Ostatni nabór wniosków trwał od 20 czerwca do 29 lipca 2022 r.

 

Opracowanie: Maria Suszko