wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> PROW 2014-2020 >> Działania premiowe >>

„Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” - nabór na operacje związane z podejmowaniem działalności pozarolniczej (nie ASF)

„Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” - nabór na operacje związane z podejmowaniem działalności pozarolniczej (nie ASF)

Termin trwania naboru trwał od  28 lutego do  dnia 31 maja 2022 r. włącznie.

Pomoc przyznawana jest:

 1. w formie premii w wysokości:
 • 150 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy;
 • 200 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 2 miejsc pracy;
 • 250 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy;
 1. osobie fizycznej, która m.in.:
 • jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
 • ma ukończone 18 lat w dniu składnia wniosku o przyznanie pomocy;
 • podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie jako rolnik, małżonek rolnika
  lub domownik rolnika, nieprzerwanie od co najmniej 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Do ww. okresu 12 miesięcy wlicza się również podleganie ubezpieczeniu społecznemu z tytułu prowadzenia działalności rolniczej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);
 • beneficjentowi albo małżonkowi beneficjenta poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” objętego Programem, o ile nie została ustanowiona rozdzielność majątkowa pomiędzy nimi;
 • na podejmowanie pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), zgodnie ze „Szczegółowym wykazem działalności pozarolniczych, w zakresie których może być przyznana pomoc”, stanowiącym załącznik do ww. rozporządzenia;
 1. na operację związaną z:
 • podejmowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej po raz pierwszy;
 • podejmowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej ponownie po upływie co najmniej 24 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia, poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy;
 • rozszerzeniem przedmiotu prowadzonej działalności pozarolniczej o rodzaj działalności określonej kodem Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) na poziomie podklasy podejmowany po raz pierwszy albo ponownie po upływie co najmniej 24 miesięcy od dnia wykreślenia kodu Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) na poziomie podklasy określającego dany rodzaj działalności z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Pomoc może zostać przyznana, jeżeli gospodarstwo rolne, w którym pracuje osoba fizyczna, o której mowa powyżej, jest położone na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w miejscowości znajdującej się na terenie:

- gminy wiejskiej lub

- gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców, lub

- gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców.

Pomoc przysługiwała według kolejności ustalonej przez ARiMR przy zastosowaniu kryteriów wyboru operacji.
O kolejności przysługiwania pomocy decydowała suma uzyskanych punktów określonych w przepisach w § 10 ust. 2a ww. rozporządzenia.

Premia będzie wypłacana w dwóch ratach:

 • I rata - w wysokości 80% premii - po spełnieniu przez beneficjenta, w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy, warunków z zastrzeżeniem, których została wydana ww. decyzja;
 • II rata - w wysokości 20% premii - po realizacji biznesplanu, jednak nie później niż do dnia upływu 2 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy i nie później niż do dnia 31 sierpnia 2025.

Więcej informacji

Źródło: https://www.gov.pl/web/arimr
Opracowanie: Radosław Skudlarz