wmodr.pl

Wsparcie Korzystania z Usług Doradczych edycja I

Wsparcie Korzystania z Usług Doradczych edycja I

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie realizuje operację polegającą na świadczeniu trzyletnich programów doradczych dla rolników aktywnych zawodowo z województwa warmińsko-mazurskiego, w ramach poddziałania „Wsparcie korzystania z usług doradczych” w ramach działania „Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, tzw. KUD1.

Okres realizacji projektu: 15.11.2018 r. do 14.08.2022 r.

Grupa docelowa: 842 rolników aktywnych zawodowo z podregionu:

 • olsztyńskiego, obejmującego powiaty: bartoszycki, kętrzyński, lidzbarski, mrągowski, nidzicki, olsztyński, szczycieński – 326 osób;
 • ełckiego, obejmującego powiaty: ełcki, giżycki, olecki, piski, gołdapski – 205 osób;
 • elbląskiego, obejmującego powiaty: braniewski, działdowski, elbląski, iławski, nowomiejski, ostródzki – 311 osób.

Cel realizacji działania:
Zwiększenie rentowności gospodarstw i konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa we wszystkich regionach oraz promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach i zrównoważonego zarządzania lasami.

Cel szczegółowy:
Poprawianie wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwianie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, szczególnie z myślą o zwiększeniu uczestnictwa w rynku i zorientowania na rynek a także zróżnicowania produkcji rolnej.

Zakres realizacji programu doradczego obejmuje usługi:

 • Analiza sytuacji produkcyjno-ekonomicznej gospodarstwa rolnego;
 • Rachunkowość w gospodarstwie rolnym;
 • Ocena dostosowania gospodarstwa rolnego do norm i wymogów wzajemnej zgodności;
 • Dostosowanie gospodarstwa rolnego do wymogów  BHP;
 • Integrowana ochrona roślin, w tym ocena zagrożenia agrofagami i pomoc rolnikom w podejmowaniu decyzji w zakresie metod i zabiegów;
 • Uczestnictwo w systemach jakości;
 • System rolnictwa ekologicznego, w tym pomoc w podejmowaniu decyzji o przystąpieniu do działania Rolnictwo ekologiczne oraz pomoc w realizacji działania Rolnictwo ekologiczne.

Usługi doradcze są świadczone rolnikom bezpłatnie.

 Wartość projektu dla podregionu elbląskiego: 1 851 143,53 zł, w tym:

 1. Ze środków EFRROW  w wysokości 1 177 882,62 zł,
 2. Z krajowych środków publicznych, w wysokości 673 260,91 zł

 Wartość projektu dla podregionu olsztyńskiego: 1 940 426,98 zł, w tym:

 1. Ze środków EFRROW  w wysokości 1 234 693,68 zł,
 2. Z krajowych środków publicznych, w wysokości 705 733,30 zł

 

 Wartość projektu dla podregionu ełckiego: 1 220 207,15 zł, w tym:

 1. Ze środków EFRROW  w wysokości 776 417,80 zł,
 2. Z krajowych środków publicznych, w wysokości 443 789,35 zł

 

Koordynacja projektu:

Sekcja Transferu Wiedzy i Innowacji w Rolnictwie

mgr Magdalena Mokańska, 89/ 535 76 84, wew. 63; tel. kom. 609 864 935; e-mail: m.mokanska@w-modr.pl

mgr Agnieszka Pyzel, 89/ 535 76 84, wew. 63; tel. kom. 665 690 624; e-mail: a.pyzel@w-modr.pl

Opracowanie: Magdalena Mokańska, Agnieszka Pyzel