Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie w ramach Działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” poddziałanie 1.1  „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 realizuje operację pn. „Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne”. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Umowa o dofinansowanie operacji została podpisana pomiędzy WMODR a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie w dniu 30.03.2022 r.

Okres realizacji operacji: do 30.06.2024 r. 

Cel operacji: odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie ekosystemów powiązanych z rolnictwem i leśnictwem, obejmujące następujące cele szczegółowe – poprawa gospodarki wodnej, w tym nawożenia i stosowania pestycydów poprzez przeszkolenie podczas 110 szkoleń 2 200 ostatecznych odbiorców z województwa warmińsko-mazurskiego.

Uczestnikami/ odbiorcami ostatecznymi powyższej operacji będą:
rolnicy, domownicy rolników, małżonkowie rolników, osoby zatrudnione w rolnictwie, właściciele lasów, wnioskodawcy lub beneficjenci operacji typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

Całkowita wartość operacji wynosi: 1 706 584,00 zł., w tym:

  1. ze środków EFRROW w wysokości: 1 085 899,39 zł
  2. z krajowych środków publicznych w wysokości: 620 684,61 zł

Koordynacja operacji:
Dział Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska

mgr inż. Urszula Anculewicz  
tel. 89/ 526 44 39 wew. 60; tel. kom. 697 632 088; e-mail: u.anculewicz@w-modr.pl

mgr inż. Joanna Bendyk
tel. 89/ 526 44 39, wew. 54; tel. kom. 695 550 952; e-mail: j.bendyk@w-modr.pl

 

Opracowanie: Urszula Anculewicz