WMODR >> O firmie >> Projekty >>

Olimpiada Wiedzy Rolniczej Ochrony, Środowiska i BHP w Rolnictwie

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny na lata 2020-2021 realizuje operację pod nazwą: „Olimpiada Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie”. Całkowita wartość operacji wynosi 18.548,99 zł, w tym ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca  w obszary wiejskie pochodzi 12.848,99 zł, pozostała część 5.700,00 zł pochodzi ze środków Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie.

Olimpiada Wiedzy Rolniczej Ochrony, Środowiska i BHP w Rolnictwie kierowana jest do młodych, przedsiębiorczych osób w wieku 18-35 lat, mieszkających na obszarach wiejskich, które prowadzą na terenie województwa warmińsko-mazurskiego lub zamierzają prowadzić samodzielnie gospodarstwo rolne lub uczniowie i studenci warmińsko-mazurskich szkół i uczelni rolniczych. Pomysłodawcą i inicjatorem przedsięwzięcia jest Dział Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie.

Współorganizatorami etapu wojewódzkiego Olimpiady są:

 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Olsztynie
 • Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie
 • Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza

Olimpiada odbywa się w dwóch etapach: powiatowym i wojewódzkim. Etap powiatowy trwa od 14 czerwca do 16 sierpnia 2021 r., który organizuje i przeprowadza Kierownik Zespołu Doradczego. Uczestnicy etapu powiatowego zmierzą się z testem pisemnym składającym się z 25 pytań. Do etapu wojewódzkiego olimpiady zostaną zakwalifikowane osoby z lokatą I, II i III miejsca.

W dniu 9 września 2021 r. odbędzie się finał wojewódzki „Olimpiady Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie”, podczas którego młodzi rolnicy staną do rywalizacji. W finale swoją wiedzę zaprezentują zwycięzcy eliminacji powiatowych przeprowadzonych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Etap wojewódzki składający się z części pisemnej i ustnej zorganizuje i przeprowadzi Dział Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw. Podczas eliminacji wojewódzkich w części pisemnej każdy z uczestników będzie udzielał odpowiedzi na 40 pytań testowych z zakresu produkcji roślinnej i zwierzęcej, ochrony środowiska i odnawialnych źródeł energii, organizacji i zarządzania gospodarstwem, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, ekonomicznej eksploatacji maszyn i urządzeń rolniczych, zasad podatku VAT, rozwoju przedsiębiorczości, bezpiecznej pracy przy obsłudze maszyn, narzędzi i urządzeń rolniczych, zasad bezpiecznej obsługi zwierząt i wykonywania prac polowych.
W części ustnej weźmie udział  6 uczestników, którzy w eliminacjach pisemnych uzyskają największą liczbę punktów.

Główne cele Olimpiady:

 • upowszechnianie wiedzy i postępu rolniczego oraz idei ustawicznego kształcenia i doskonalenia się młodych rolników,
 • wyróżnianie i popularyzowanie młodych rolników, posiadających dużą wiedzę ekonomiczno-rolniczą i umiejętności gospodarowania w warunkach wolnego rynku,
 • rozwijanie idei współzawodnictwa i konkurencji,
 • inicjowanie oraz wzmacnianie współpracy młodych rolników z instytucjami rolniczymi i otoczeniem rolniczym w zakresie niezbędnym dla poprawy bytu rodziny wiejskiej,
 • propagowanie bezpiecznej pracy na wsi i ochrony środowiska naturalnego.

Planowane efekty:

 • wymiana wiedzy i doświadczenia pomiędzy uczestnikami olimpiady a przedstawicielami instytucji otoczenia rolniczego działających na rzecz rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich,
 • wyzwolenie ducha zdrowej rywalizacji do dalszego doskonalenia zawodowego, przekazywania dobrych praktyk oraz popularyzowania osiągnięć w rolnictwie,
 • zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich,
 • poprawa efektywności ekonomicznej gospodarstw,
 • poznanie problematyki producentów rolnych oraz możliwości rozwiązywania przeszkód.

Szczegółowe informacje dotyczące wydarzenia można uzyskać w Dziale Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw WMODR.

Kontakt: Paulina Jaskólska, p.jaskolska@w-modr.pl, tel. 89 526 44 39 w. 46, kom. 665690378.

 

Opracowanie: Paulina Jaskólska