wmodr.pl

WMODR >> Powiatowe Zespoły Doradztwa >> PZDR nr 4: Zespół Doradców w Olsztynie >>

Interwencje rolno-środowiskowo-klimatyczne.

Data utworzenia: 12-02-2023 ; Powiat: olsztyński

 • Najambitniejsze środowiskowo instrumenty WPR, promujące praktyki przyczyniające się do ochrony siedlisk przyrodniczych i zagrożonych gatunków ptaków, ochrony zasobów genetycznych roślin uprawnych i zwierząt gospodarskich, ochrony organizmów pożytecznych w tym zapylaczy oraz ochrony krajobrazu;
 • Wymogi interwencji związane są m.in. z:
 • ekstensywnym rolniczym użytkowaniem gruntu (ekstensywny wypas, dostosowanie terminów koszenia/wypasu do potrzeb ochrony przyrody, odpowiednia liczba pokosów),
 • zachowaniem sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych, poprzez ich odpowiednie użytkowanie i pielęgnację,
 • uprawą lub wytwarzaniem materiału siewnego zagrożonych erozją genetyczną roślin odmian regionalnych, amatorskich, roślin rzadko uprawianych lub odmian gatunków marginalnych oraz z chowem zwierząt ras lokalnych,
 • zakładaniem i utrzymywaniem, przez odpowiednie użytkowanie wieloletnich pasów kwietnych stanowiących pożytki dla organizmów pożytecznych w tym zapylaczy lub ogródków bioróżnorodności, tj. wielogatunkowych upraw sprzyjających zwiększaniu bioróżnorodności upraw;
 • 5-letnie zobowiązania (wykonywanie wymogów, tj. stosowanie praktyk rolniczych przyjaznych dla środowiska);
 • Płatności rekompensują rolnikom poniesione koszty i utracone dochody wynikające z realizacji zobowiązań wieloletnich.

Zaprojektowane interwencje (w dużej mierze jest to kontynuacja pakietów Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW 2014-2020):

 • Ochrona cennych siedlisk i zagrożonych gatunków na obszarach Natura 2000 i  Ochrona cennych siedlisk i zagrożonych gatunków poza obszarami Natura 2000 - utrzymanie, zapobieganie pogarszaniu się lub przywrócenie właściwego stanu ochrony cennych siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk lęgowych ptaków, których występowanie jest uzależnione
  od prowadzenia działalności rolniczej.
 • Wpierane siedliska przyrodnicze: zmiennowilgotne łąki trzęślicowe, zalewowe łąki selernicowe i słonorośla, murawy, półnaturalne łąki wilgotne, półnaturalne łąki świeże, torfowiska;
 • Wspierane siedliska lęgowe ptaków: rycyka, kszyka, krwawodzioba, czajki, dubelta, kulika wielkiego, wodniczki, derkacza.

Stawki płatności (w zależności od siedliska) wynoszą od 912 do 1 612 zł/ha.

 • Ekstensywne użytkowanie łąk i pastwisk na obszarach Natura 2000 - ekstensywne użytkowanie rolnicze na trwałych użytkach zielonych na obszarach Natura 2000, aby zapobiec zanikaniu łąk i pastwisk oraz przeciwdziałać intensyfikacji rolnictwa.

Stawka płatności wynosi 836 zł/ha.

 • Zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych - ochrona sadów dawnych odmian drzew owocowych, nieprzydatnych do uprawy towarowej, lecz stanowiących cenne dziedzictwo i zasób genetyczny, a także środowisko życia wielu organizmów i cenny element krajobrazu wiejskiego. Lista odmian zostanie określona w przepisach krajowych.

Stawka płatności wynosi 2 117 zł/ha.

 • Bioróżnorodność na gruntach ornych - wzbogacenie bioróżnorodności
  i krajobrazu wiejskiego oraz zapewnienie miejsca bytowania oraz bazy pokarmowej dla organizmów pożytecznych poprzez zakładanie na gruntach ornych i utrzymanie:
 • śródpolnych, wieloletnich pasów kwietnych (zakładanych na gruntach ornych z wielogatunkowych mieszanek miododajnych roślin zielnych, w tym dzikich i uprawnych - lista roślin zostanie określona w przepisach krajowych).

Stawka płatności wynosi 3 501 zł/ha.

 • ogródków bioróżnorodności (wielogatunkowych upraw zakładanych na powierzchni od 0,1 do 0,5 ha. Minimalna wymagana liczba gatunków wynosi 20 (lista roślin zostanie określona w przepisach krajowych).

Stawka płatności wynosi 2 342 zł/ha.

 • Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie - zachowanie zagrożonych erozją genetyczną: tradycyjnych i rzadkich
  w uprawach gatunków i odmian roślin rolniczych, warzywnych i zielarskich,
  w tym odmian regionalnych, amatorskich i marginalnych zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze.

Stawka płatności wynosi: 1 411 zł/ha (w przypadku uprawy rzadkich gatunków lub odmian roślin) lub 1 619 zł/ha (w przypadku wytwarzania nasion lub materiału siewnego rzadkich gatunków lub odmian roślin).

 • Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie -  zachowanie i gospodarcze wykorzystanie zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich poprzez wsparcie hodowli ras zachowawczych bydła, koni, świń, owiec i kóz.

Wspierane rasy:

 • bydło (wsparcie do samic i samców) - polskie czerwone, białogrzbiete, polskie czerwono-białe, polskie czarno-białe

stawka płatności: 2 738 zł/szt. - bydło mleczne, 1 752 zł/szt. - bydło mięsne (dodatkowo jednorazowa płatność rekompensująca koszty udostępnienia samców w celu pozyskania nasienia 15 131 zł/szt.)

 • konie (wsparcie do samic i samców) - koniki polskie, huculskie, małopolskie, śląskie, wielkopolskie, zimnokrwiste (w typie sokólskim
  i sztumskim)

stawka płatności (w zależności od rasy) od 2 185 do 5 925 zł/szt.

 • owce (wsparcie do samic; stawka płatności uwzględnia utrzymanie samców) – wrzosówka, świniarka, olkuska, polska owca górska odmiany barwnej, merynos odmiany barwnej, uhruska, korideil, pomorska, merynos wielkopolska, żelaźnieńska, kamieniecka, cakiel podhalański, polski w starym typie, czarnogłówka, owca pogórza, polska owca górska i białogłowa owca mięsna

stawka płatności: 500 zł/szt.

 • świnie (wsparcie do samic i samców) – puławska, złotnicka biała, złotnicka pstra

stawka płatności: 1 335 zł/szt.

 • kozy (wsparcie do samic; stawka płatności uwzględnia utrzymanie samców) - koza karpacka, koza kazimierzowska i koza sandomierska

stawka płatności: 953 zł/szt.

Źródło: MRiRW
Opracowanie: Anna Głoskowska