WMODR >> Powiatowe Zespoły Doradztwa >> PZDR nr 4: Zespół Doradców w Olsztynie >>

Pan Kazimierz Perlik odszedł na zasłużoną emeryturę.

Data utworzenia: 29-01-2021 ; Data wydarzenia: 01-01-2021 ; Powiat: olsztyński

Pragnę poinformować czytelników „Wieści z PZDR”, że z końcem ubiegłego roku na zasłu­żoną emeryturę odszedł Pan Kazimierz Perlik, kolega i długoletni pracownik PZDR  w Olsz­ty­nie. Pan Kazimierz od początku swojej zawodowej kariery był ściśle związany z rolnictwem i gminą Bar­czewo. Od 1979 roku pracował na stanowisku administracyjnym w tamtejszym Urzędzie Mia­sta, a następnie od 01.06.1982 roku w Wojewódzkim Ośrodku Postępu Rolni­czego w Bęsi. Ośrodek ten w 1991r. przekształcono w instytucję doradczą, która obecnie ist­nieje pod nazwą Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsz­ty­nie. Pan Kazimierz w WMODR piastował przez wiele lat z dużym powodzeniem zarówno: sta­nowisko doradcy rol­nego na gminie Barczewo, jak i stanowisko Przewodniczącego Związku Zawodo­wego Pracowników Rol­nictwa przy Warmińsko – Mazurskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego. W swojej kilkudziesię­cioletniej karierze zawodowej starał się zawsze pomagać rolnikom i miesz­kańcom gminy Bar­czewo w rozwiązywaniu problemów natury rolniczej i ekonomicznej. Z ogromnym zaangażowaniem dostosowywał warmińskie gospodarstwa do wymogów unij­nych. Pomagał pozyskiwać fundusze unijne, tak by warmińska wieś była coraz piękniejsza i bardziej przyjazna zarówno dla mieszkańców, jak i turystów. Mam nadzieję, że rolnicy z gminy Barczewo właśnie w taki sposób  będą postrzegać zawodowy okres aktywności Pana Kazimie­rza.

W związku z tym przełomowym i doniosłym wydarzeniem, chcielibyśmy jako koledzy z PZDR w Olsztynie złożyć Panu Kazimierzowi serdeczne podziękowanie za jego kilkudziesięcio­let­nią, pełną oddania i poświęcenia pracę zarówno: na rzecz  rolników i mieszkańców wsi gminy Bar­czewo oraz gmin ościennych, jak również na rzecz naszego Zespołu i Warmińsko – Mazur­skiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie. W imieniu kolegów i ko­le­żanek z na­szego Zespołu Doradców, i swoim własnym składam Panu Kazimierzowi Perli­kowi ser­deczne życzenia zdrowia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, a także speł­nienia wszystkich „emeryckich planów”.     

 

Opracowanie: Magdalena Okurowska