wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> Ochrona środowiska i klimatu >> Woda >>

Odzysk wody ze ścieków komunalnych do nawadniania upraw

Odzysk wody ze ścieków komunalnych do nawadniania upraw

Na poziomie Europejskim przyjęto Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie minimalnych wymogów dotyczących ponownego wykorzystania wody (Dz.U.UE.L.2020.177.32), które zacznie obowiązywać od dnia 26 czerwca 2023 r. Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Reguluję kwestię bezpieczeństwa odzysku wody i możliwość jej szerszego zastosowania m.in.: w rolnictwie (do nawadniania), w przemyśle, w usługach komunalnych i do celów dotyczących ochrony środowiska. W art. 1 rozporządzenie ustanawia minimalne wymogi dotyczące jakości wody i jej monitorowania oraz przepisy dotyczące zarządzania ryzykiem, do celów bezpiecznego wykorzystania odzyskanej wody w ramach zintegrowanego gospodarowania zasobami wodnymi.

Nasilające się susze i niedobory zasobów wodnych będą dotykały coraz więcej obszarów Europy, w tym także Polski. Globalnie, aż 70% wody wykorzystywanej przez ludzi pochłania rolnictwo. Nawadnianie w rolnictwie jest konieczne, ale nie kosztem zużywania zasobów wód podziemnych. Idea odzysku wody ze ścieków jest dobrym rozwiązaniem, chociażby podczas fal upałów i poważnych susz. W UE rocznie powstaję ponad 40 miliardów m3 ścieków komunalnych. Obecnie niecały miliard m3/rok wody jest odzyskiwany. Wspomniane rozwiązanie sprawdza się w Europie w systemach irygacyjnych, w utrzymaniu nienaruszalnego przepływu rzecznego, utrzymaniu terenów podmokłych i zielonych oraz zasilaniu zasobów wód podziemnych.

Jakie korzyści wynikają z odzysku wody to m.in. zmniejszenie oddziaływania na zasoby wodne w wyniku poboru konwencjonalnego, ograniczenie stosowania nawozów, zmniejszenie presji zrzutów z oczyszczalni na obszary wrażliwe, a tym samym oszczędność dla rolników i środowiska. Oczyszczalnie ścieków stanowią stabilne źródła wody, niezależne od sezonowej suszy czy zmienności pogody, mogące pokryć szczytowe zapotrzebowanie na wodę.

Czekamy na dalsze decyzje naszego prawodawcy……

 

u Rozporządzenie.pdf (675.74 KB, PDF)
Źródło: https://portalkomunalny.pl/envicon-2020-rop-w-gospodarce-wodno-sciekowej-wideo-410899/; https://portalkomunalny.pl/envicon-2020-komentarze-po-kongresie-ochrony-srodowiska-411520/
Opracowanie: Izabella Kłodowska